שיקום סוציאלי במשרד הביטחון | תביעות משרד הביטחון | עורך דין משרד הביטחון

שיקום סוציאלי

תהליך שיקום סוציאלי

קליטת זכאי חדש

כאשר אחוזי הנכות של הזכאי נקבעים, פרטיו מועברים למחוז השיקום בו הוא יטופל. עובד מטעם המחוז, יוצר אתו קשר ומתאם מפגש הכרות (אוריינטציה) במחוז. בפגישה זו מכיר הזכאי את בעלי התפקידים השונים במחוז, אשר יהוו את הצוות המטפל שילווה אותו עד סיום תהליך השיקום.

במידת הצורך ולפי הדחיפות, יש אפשרות לזכאי עצמו ליזום וליצור קשר עם המחוז מיד לאחר קבלת הודעת ההכרה מקצין התגמולים. זאת על ידי יצירת קשר עם המוקד הטלפוני של אגף השיקום וברור מהו המחוז אליו הוא משתייך ומהם מספרי הטלפון של היחידה השיקומית/מזכירות המחוז. היחידה השיקומית פועלת בחלק מהמחוזות בלבד. 

בעלי תפקידים אשר נותנים לזכאי שירות, אותם יכיר במפגש ההכרות וביחד בונים אתו תכנית שיקום סוציאלי

 • עובדי המרפאה – רופא מוסמך מחוזי ועובדת שירותים רפואיים.
 • עובדת רווחה – האחראית על נושאים הקשורים למימוש הטבות ורכב רפואי.
 • עובד/ת שיקום סוציאלי (Manager Case – CM) – האחראי/ת על ניהול תהליך השיקום ובניית תוכנת לשיקום אישי, מקצועי, תעסוקתי וחברתי.
 • ובהתאם לצורך עובד/ת תעסוקה, לצורך בחינת אפשרויות שילוב בתעסוקה.

לאחר מפגש האוריינטציה, תיקבענה שיחות אישיות בין הזכאי לבין בעלי התפקידים בארבעה תחומים. התחומים הם: רפואי, סוציאלי, רווחתי ותעסוקתי. מטרת הפגישות הן העמקה בתהליך ההיכרות ומיפוי הצרכים. בשלב זה ידונו הצרכים של הזכאי והאפשרויות לסיוע, יוצגו אפשרויות השיקום השונות בהתאם לחוק, הוראות ונהלי האגף.

 

בניית תכנית שיקום סוציאלי 

מידע זה מתייחס לבניית תכנית השיקום בחמש השנים הראשונות להכרה. בסיום שלב הקליטה מתחיל תהליך שיקום סוציאלי. מטרתו המרכזית היא לאפשר לזכאי רכישת מקצוע וניהול חיים נורמטיביים מותאמים למצבו, כישוריו ויכולותיו. במסגרת תהליך השיקום ישנם שלושה מסלולי שיקום סוציאלי. על הזכאי, בשיתוף עם עובד/ת השיקום, לבחון ולבחור באחד המסלולים בהתאם לכישוריו, נטיותיו המקצועיות ובהתאם לנכות (מגבלותיו).

מסלולי השיקום הסוציאלי הם:

 • מימון לימודים לצורך הכשרה מקצועית או השכלה גבוהה, שתשמש את הזכאי לעבודה ופרנסה.
 •  תעסוקה מפרנסת – סידור בעבודה שכירה.
 • עיסוק עצמאי (סיוע כלכלי עצמאי).

כאמצעי להתאמת מסלול השיקום המתאים ביותר, מוצע לזכאי לעבור אבחון והכוונה מקצועית, באחד ממכוני האבחון המוכרים. סיכום האבחון וגיבוש הכיוון התעסוקתי או הלימודי מתקיים ביחד עם הזכאי ועובד/ת השיקום במחוז. לאחר מכן נבנית התכנית השיקומית בהדרגה, תוך תכנון התערבויות המיועדות לחיזוק היכולות של הזכאי והקניית מיומנויות להתפתחות. כל זאת, כדי להצליח בהשגת היעד של השתלבות מיטבית בחברה. טווח הזמן המיועד למימוש תכנית השיקום הנו חמש שנים מיום ההכרה בנכות של זכאי.

לימודים לרכישת מקצוע (הוראה 01.71)

מימון לימודים לרכישת מקצוע ניתן לנכה הזכאי לתגמול חודשי. זאת אם הגיש בקשה תוך 5 שנים מהיום בו הוכר כנכה ואם נתמלאו בו אחד מאלה:

 • הנכה חסר מקצוע.
 • הנכה נדרש להסב מקצוע בגין פגיעתו המוכרת.
 • הנכה זקוק להשתלמות מקצועית כתנאי להשתלבותו במקום עבודתו ולהמשך העסקתו.
 

 שכר לימוד
זכאי שבחר במסלול של לימודים מקבל מימון של לימודיו, אם הגיש בקשה תוך 5 שנים מהיום בו הוכר כנכה צה"ל ובתנאי שהוא חסר מקצוע או נדרש להסב מקצוע בגלל פגיעתו המוכרת או שהוא זקוק להשתלמות מקצועי כתנאי להשתלבותו במקום עבודתו ולהמשך העסקתו. 

כמו כן, הלימודים צריכים להתקיים במוסד שמוכר על ידי הרשות המפקחת בארץ (משרד התעשייה והמסחר) לצורך הענקת תואר או תעודת הכרה.
יש להגיש הבקשה למימון לימודים למחוז השיקום מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת הלימודים.
החלטות לאישור לימודים גבוהים ומקצועיים הן בסמכות הוועדות להשכלה גבוהה והכשר מקצועית באגף השיקום. הוועדות רשאיות לאשר את הלימודים בתנאים שימצאו לנכון.
כן רשאיות הוועדות להחליט על מוסד אחר להכשרה מקצועית או להשכלה גבוהה, בו אפשר לדעתן לעבור השתלמות המבוקשת על ידי הנכה.

מתי מאשרים מימון ללימודים?

מימון הלימודים מאושר בכל פעם לשנה אחת בלבד. בסוף כל שנה אקדמית יש להציג גיליון ציונים המעיד על מספר נקודות הזכות שנצברו וההצלחה בקורסים. כמו כן, יש להגיש טופס בקשה להמשך מימון לימודים. מי שהפסיק לימודיו מסיבות שלא נמצאו סבירות לדעת הוועדה – יחויב בהחזר האמצעי הכספיים שקיבל מהמדינה לצורך לימודיו.
זכאי המבקש לשנות את מסלול לימודיו יעשה זאת בעצה אחת ובתאום עם עובד/ת השיקום.

דמי מחיה
בנוסף למימון הלימודים, הזכאי מקבל מלגת לימודים חודשים ("דמי מחייה"). זאת אם תכנית הלימודים כוללת 20 שעות שבועיות ועל פי המוגדר בהוראות האגף. שיעור דמי המחיה ותנאיהם יהיו לפי דרגת נכותו ומצבו המשפחתי.

לימודים במכינה קדם אקדמי

זכאי שדרגת נכותו %20 ומעלה הזקוק ללימודי הכנה (להשלמת בגרות או לשיפורה) זכאי למימון חד-פעמי של לימודים אלה. הכוונה להכנה להשגת תעודת בגרות או לימודי מכינה קדם- אקדמית. כמו כן, הנו זכאי לדמי מחייה, במידה והוא לומד 20 שעות שבועיות.

לימודים גבוהים בחו"ל

סיוע למימון לימודים בחו"ל הנו במסגרת התנאים והבדיקות הנערכות לגבי תלמידים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ. על המבקש סיוע במימון לימודים בחו"ל להוכיח שהתקבל ללימודים במוסד שמוכר על ידי הרשויות בישראל. כמובן, כתלמיד מן המניין במקצוע בו בחר. המימון ניתן במטבע ישראלי, בסכומים הנהוגים במדינת ישראל ולתקופת הלימודים הנהוגה במוסדות לימוד מקבילים בארץ.

לימודים טרום מקצועיים

נכה שדרגת נכותו %20 ומעלה הזקוק ללימודי הכנה, להשלמת בגרות או לשיפורה, זכאי למימון חד-פעמי של לימודים אלה. שהם הכנה להשגת תעודת בגרות או לימודי מכינה קדם-אקדמית.

 
 

נחבלת או חלית במהלך השירות?​

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכי אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון כאן לשירותך.

סידור בעבודה שכירה

זכאי שבחר במסלול שיקום של עבודה שכירה, רשאי לקבל שירותי השמה באמצעות חוליית ההשמה ויועצי התעסוקה במחוז השיקום המטפל. במסגרת זו, הזכאי ייפגש עם עובד/ת התעסוקה ביחד עם עובד/ת השיקום ויינתן לו ייעוץ מקצועי והכוונה לעבודה. כל זאת בהתאם למגבלות הרפואיות הנובעות מהנכות המוכרת, השכלה, נטיות וכישורים אישיים. עובד התעסוקה במחוז ילווה את הזכאי בתהליך חיפוש העבודה וההשתלבות בה.

פנייה לשירות התעסוקה

נכי צה"ל ככלל רשאים לפנות גם לשירות התעסוקה הארצי הכללי. בו מרוכז מידע על מקומות עבודה והזמנות עבודה ממעסיקים שונים. בעשייתו כך, יוכל ליהנות משירותי השמה מזורזים ומועדפים.

תשלום תגמול מחוסר פרנסה (חפ"ר)

זכאי המועמד להשמה כמסלול שיקום סוציאלי, אשר נפגש עם עובד התעסוקה, נרשם כמועמד לסידור בעבודה במחוז השיקום ולא סירב להצעות עבודה – זכאי לתשלום "תגמול מחוסר פרנסה" בהתאם לקריטריונים המפורטים בהוראות האגף.

 

שיקום סוציאלי כלכלי עצמאי 

המחוז אינו יוזם תכניות לשיקום עצמאי. זכאי המבקש סיוע לשיקומו בעסק עצמאי, יפנה לעובד המטפל במחוז השיקום. זאת על מנת להיוועץ בו ולקבל מידע על אפשרויות המשרד לסייע במסלול זה. הנכה יציג תכנית שיקום הכוללת את מטרת העסק, פירוט האמצעים הכספיים העצמיים ונתונים נוספים בהם כרוכה הפעלת התכנית. 

נתונים אלה חייבים להתייחס להתאמת הנכה לעסק מבחינה רפואית, מבחינת הכישורים ויכולת המימון העצמי, מעבר לאמצעים שבאפשרות המשרד להעמיד לרשותו. סיוע המשרד יינתן לשיקום בעסק עצמאי שנועד ליצירת מקור פרנסה לשיקום כלכלי ראשון ותכליתי מבחינה כלכלית. העסק צריך למתאים ליכולת הנכה, לידיעותיו ולמגבלותיו, או לביסוס עסק קיים. 

הסיוע הכספי מוגבל מאד. הוא יינתן כהלוואה ששיעורה מדורג על פי דרגת הנכות של הפונה. כל זאת לפי החלטת ועדת השיקום הפועלת במחוז בו הוא מטופל. הנכה יכול לקבל יעוץ ובמידת האפשר גם המלצות מהמוסדות השונים לצורך שיקומו הכלכלי.

מענק מיסים לרכב לשיקום סוציאלי כלכלי 

זכאי שדרגת נכותו %25 עד %49 ,שאינו זכאי לרכב רפואי, שבחר בתכנית שיקום כלכלי עצמאי, או המשוקם בעבודה שכירה, אשר ביצוע תפקידו ועבודתו מצריכים רכב – יוכל להיעזר בתשלום מיסים לרכישתו. זאת במסגרת ובכפיפות למגבלות התקציב השנתי המאושר למטרה זו והחלטת ועדת השיקום.
תשלום המיסים הוא לרכב ראשון ועד 2 החלפות בלבד, אחת לחמש שנים בכל בקשה לחידוש ינוכה סיוע קודם שניתן לנכה.
 

שיקום סוציאלי חוזר 

זכאי אשר קיבל אמצעי שיקום מהמשרד באחד ממסלולי השיקום ואינו יכול להמשיך במסלול בו שוקם, יהיה זכאי לשיקום חוזר אם יתקיימו שני התנאים הבאים גם יחד:

 • החמרה במצבו הרפואי, הנובעת מנכותו המוכרת, שכתוצאה ממנה הוא אינו מסוגל להמשיך
  בעבודתו הקודמת.
 • הסיבות להפסקת עבודתו אינן נובעות מסיבות התלויות בו.
זכאי זה רשאי לפנות בבקשה לראותו כבלתי משוקם ולבקש לאשר לו שיקום חוזר. הבקשה תדון בוועדה מחוזית, אשר תחליט אם להיענות לבקשתו ובאילו תנאים. על הזכאי להגיש את הבקשה באמצעות עובד השיקום במחוז המטפל.

נחבלת או חלית במהלך השירות?​

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכי אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון כאן לשירותך.

שרותי שיקום סוציאלי

טיפול נפשי

מטרת הטיפול הנפשי היא לסייע לנכה ולתת לו כלים לתפקוד טוב יותר במישור האישי והמשפחתי. כמו כן, ללוות אותו בבניית תכנית שיקומית, לתמוך ולחזק כוחות קיימים החיוניים להמשך תפקודו היומיומי.
סוג הטיפול הנפשי והיקפו ייקבעו ביחד עם עובד השיקום ולפי המלצותיו, לאחר שהזכאי הגיש בקשה בכתב לקבל את הטיפול. הטיפול ניתן על ידי פסיכולוגים ופסיכותרפיסטים מומחים בתחום.

חונכות

מטרת שרות החונכות לסייע בפיתוח יכולות תפקוד חברתיות. שירותי חונכות ניתנים לנכים הסובלים מפגיעה נפשית או פגיעת ראש, בדרגת נכות %20 ומעלה, או לנכים בדרגת נכות %100 בכל סוגי  הנכות. זאת כאשר הם זקוקים לעזרה ולהכוונה בצרכים תפקודיים וחברתיים. היקף החונכות ייקבע ביחד עם עובד השיקום ולפי המלצותיו.

שעורי עזר

מטרת שעורי העזר היא לסייע לזכאי להצליח בלימודיו. שעורי העזר יינתנו לזכאים הסובלים מפגיעה נפשית או פגיעת ראש, בדרגת נכות %20 ומעלה. כמו כן יינתנו שעורי עזר לנכים בדרגת נכות %100 בכל סוגי הנכות, כאשר הם אינם ניתנים לשיקום וזקוקים להעשרה אישית.

פרויקטים לפגועי ראש ונפש

אגף השיקום מפעיל בעזרת ספקים מסגרות שיקומיות בתחום הדיור, התעסוקה והחברה לנכים שאינם יכולים להשתלב בתעסוקה מפרנסת. זאת במטרה, לאפשר להם דיור ו/או פעילות תעסוקתית. הפנייה לפרויקטים אלה מתבצעת באמצעות עובדי השיקום במחוז.

שירותי שיקום סוציאלי בטווח הארוך

מידע זה מתייחס לשירותים הניתנים על ידי עובדי השיקום במחוז לזכאי ותיק, לאחר 5 שנים מההכרה.

עיקר מאמצי בניית תכנית השיקום מתבצעים בחמש השנים הראשונות להכרה. זאת לאור ניסיון ומחקר המעידים כי ככל שמקדימים בתהליכי שיקום סוציאלי כך הסיכוי למיצוי ומימוש היכולות, לרבות השתלבות מיטבית בחברה הנם גבוהים יותר.

בשנים שלאחר בניית תכנית השיקום ומימושה, יכול הזכאי לפנות לעובד השיקום לשם התערבות קצרת טווח וממוקדת בצורך ספציפי. בנוסף הזכאי יכול ליצור קשר מחודש עם עובד השיקום לתקופה מסוימת.

במידה והזכאי לא יודע מיהו עובד השיקום שלו באפשרותו לפנות למוקד הטלפוני של אגף השיקום בטלפון 7776777-03. הוא יוכל לבקש לקבל את הטלפון של היחידה השיקומית/מזכירות המחוז. לעתים, עובד שיקום סוציאלי הוא אשר יצור קשר עם הזכאי הוותיק לשם טיפול בחידושי זכאויות שונים

חיפוש

עו"ד ידידיה בלומהוף

תביעות משרד הביטחון, ידידיה בלומהוף, עו"ד

מאמרים אחרונים

נחבלת או חלית במהלך השירות?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכי אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

לבדיקת זכאות מהירה בחינם >>

עקבו אחרינו בפייסבוק

"נלחמים עבורך" - בדיקת זכאות בחינם

חיילים , שוטרים או בוגרי שירות ביטחוני אחר ונחבלתם או חליתם במהלך השירות?

יתכן ואתם זכאים להכרה כנכה אגף שיקום – משרד הביטחון, לקבל תגמולים והטבות בהתאם.

דילוג לתוכן