שירותים רפואיים | תביעות משרד הביטחון | עורך דין משרד הביטחון

שירותים רפואיים באגף שיקום נכים במשרד הביטחון

הטיפול הרפואי במסגרת שירותים רפואיים

הטיפול הרפואי לזכאי אגף השיקום ניתן בנכות המוכרת ובכפוף לאישור הרופא המוסמך המחוזי. אשר בסמכותו לקבוע את היקף הטיפול הרפואי.

זכאות לטיפול רפואי ו-שירותים רפואיים

 • נכה בדרגות נכות %20 ומעלה, שהגיש תביעה לראשונה החל מ-1996/01/01 ונכה בדרגות
  נכות %10%-19 ,שהגיש לראשונה תביעה לפני המועד האמור (להלן: "נכים הזכאים לתגמול
  חודשי"), זכאים לקבלת טיפול רפואי בנכותם המוכרת באמצעות המחלקה ל-שירותים רפואיים
  במחוז השיקום. הטיפול הרפואי יינתן בכפוף לאישור הרופא המוסמך המחוזי.
 • נכים בדרגות נכות נמוכות מהמצוין לעיל, יקבלו טיפול באמצעות קופות החולים על פי חוק
  ביטוח בריאות ממלכתי.
 • הטיפול הרפואי יינתן בנכות המוכרת בלבד, בהתאם לחוק, לתקנות ולהוראות האגף.
 • טיפול רפואי לנכי %100 +יינתן גם מעבר לנכותם המוכרת, למעט טיפול קוסמטי.
 • נכה מתבגר, שמלאו לו 40 שנה לפחות, המוכר על ידי משרד הביטחון, המבקש לקבל טיפול
  בגין מחלה נוספת שחלה בה ושאיננה קשורה בנכותו המוכרת על ידי משרד הביטחון. חובה שנתקיימו בו הקריטריונים המפורטים בהוראה 04.50 – רשאי לפנות לרופא המחוזי בבקשה לקבל שירותים רפואיים לפנים משורת הדין.
 • מי שנמצא בהליך הכרה כנכה צה"ל וקצין התגמולים נתן לו אישור לטיפול רפואי עד למתן
  ההחלטה. אדם כזה יכול לפנות למרפאת המחוז בצירוף חומר רפואי.
 • הטיפול הרפואי כולל בדיקות, תרופות, ציוד רפואי, טיפולים אמבולטוריים, אשפוזים, ניתוחים, טיפולים פרא-רפואיים, טיפולי שיניים, ליווי פיזי והטבות נוספות, כמוגדר בהוראות אגף השיקום.
  הטיפול ניתן על ידי רופאים מומחים ובאמצעות טופס הפנייה לבית חולים ציבורי או לרופא/ מטפל/מכון,  אתם קיים הסדר עם אגף השיקום.
 • הרופא המוסמך המחוזי הוא הרופא המשקם של נכי צה"ל. בסמכותו לקבוע את היקף הטיפול
  הרפואי, הציוד וההטבות הרפואיות הנלוות, אותן יקבל הזכאי בגין הנכות המוכרת. הוא מעורב
  שותף בתהליך השיקום והתעסוקה, לרבות החלטה על אי כושר עבודה.
  ניתן לערער על החלטת הרופא המוסמך המחוזי בפני הרופא המוסמך המרחבי.
  כמו כן, ניתן לערער על החלטת הרופא המוסמך המרחבי בפני הרופא המוסמך הראשי.
 • הטבות נלוות לנכה מוכר על ידי משרד הביטחון, הזכאי לטיפול רפואי או תובע להכרה בנכות בעל אישור לטיפול רפואי (א.ט.ר). הנדרש לנסיעה לצורכי טיפול רפואי, טיפול פארא-רפואי או לקבלת ציוד רפואי ותיקונו, אשר הופנה באמצעות אגף השיקום – זכאי להחזר הוצאות נסיעה.
  22 תקנות טיפול רפואי (תט"ר)*
  הזכאות לתשלום תקנות טיפול רפואי היא למי שעונים על שני התנאים הבאים גם יחד:
  מי שהוכר על ידי קצין התגמולים כנכה צה"ל )מעל %20 או %10 לפני 1996/01/01 )או מי שאושר לו טיפול רפואי ותגמול טיפול רפואי על פי סעיף 43 ב. )ב( לחוק, במסגרת הליך תביעה. מי שנקבע על ידי רופא מוסמך מחוזי כאינו כשיר לעבודה עקב היותו בטיפול רפואי בשל נכותו המוכרת או בשל הנכות בגינה תבע.
  (*) הערה: ניתן להגיש בקשה לתגמול טיפול רפואי באמצעות האזור האישי באתר האינטרנט.

 

שירותים רפואיים הכוללים תרופות**

נכי צה"ל הזקוקים לתרופות לטיפול בנכותם המוכרת, זכאים לקבלת את התרופות באמצעות אגף השיקום. על מנת לקבל את התרופות, על הזכאי להעביר מרשם עדכני מהרופא המומחה המטפל, למחלקה ל-שירותים רפואיים. המרשם יועבר לבדיקתו ואישורו של הרופא המוסמך המחוזי ויופיע בכרטיס התרופות של הזכאי.

הזמנת תרופות

 • תרופות שניתן בגינן אישור רופא מחוזי, ניתן להזמין באמצעות האזור האישי באתר האינטרנט
  או באמצעות המוקד הטלפוני של אגף השיקום.
 • בהזמנה יש לציין את התרופה המבוקשת.
 • בקשת הזכאי תועבר לרופא המוסמך המחוזי, לצורך הפקת מרשם.
 • המרשם יועבר לחברה אשר זכתה במכרז לאספקת תרופות )להלן: "החברה"(. החברה תספק
  את התרופה באמצעות שליח עד הבית או לבתי המרקחת המשמשים כנקודת חלוקה, בהתאם
  לבחירת הזכאי. תרופות הדורשות קירור ניתן לקבל בבתי המרקחת בלבד.
 • יש להזמין את התרופות מידי חודש, כשבוע לפני סיום מנת התרופות הנמצאת ברשות הזכאי.
 • בחירת אופן קבלת התרופות תתבצע בהזמנת התרופות הראשונה ובאמצעות טופס נתונים
  לדיוור ישיר, שימלא הזכאי ויועבר לחברה על ידי המחלקה ל-שירותים רפואיים במחוז המטפל.
 • זכאי המעוניין לשנות את אופן קבלת התרופות, ישלח לחברה טופס ובו פרטים עדכניים.
 • חידוש מרשם
 • לתרופה הנצרכת לאורך זמן, נדרש הזכאי להעביר מרשם עדכני וזאת בהתאם להחלטת
  הרופא המוסמך המחוזי. הודעה על הצורך בחידוש המרשם תימסר לזכאי על ידי האגף.

מרשמים עדכניים ניתן להעביר באמצעות האזור האישי באתר האינטרנט, או באמצעות
פקס/דואר, למחלקה ל-שירותים רפואיים במחוז המטפל.
הערה: ניתן להגיש בקשה לתרופות, להעביר מרשם חדש או לחדש תוקף תרופות באמצעות
האזור האישי באתר האינטרנט.
23 עזרת זולת רפואית (הוראה 03.53 ו-10.53)

 • הרופא המוסמך המחוזי מוסמך לאשר תוספת עזרת זולת מסיבות רפואיות לנכה שמצבו הרפואי
 • הוחמר בגין נכותו המוכרת.
 • ציוד עזר, אביזרים רפואיים ואמצעים מיוחדים
 • נכה צה"ל זכאי לקבל במימון האגף ציוד רפואי, אביזרים ואמצעים מיוחדים בגין נכותו המוכרת, לדוגמה: כיסאות גלגלים, תותבות, כלבי נחייה לעיוורים, נעליים, ציוד ומכשירים אורתופדיים וכד' כמפורט בהוראות האגף.

שירותים רפואיים וליווי פיזי לנכה

נכה הנזקק לטיפול סיעודי ייבדק על ידי צוות רב מקצועי לבחינת הצורך בליווי. ההחלטה על הצורך
בליווי ומספר שעות הליווי תקבע ע"י הרופא המוסמך המרחבי/סגן הרופא המוסמך הראשי.

(53.16-ו 53.13 הוראות ) הבראה

 • מענק הבראה – זוהי הטבה מנהלתית המאושרת אוטומטית, ללא צורך בפניית הזכאים. גובה המענק
 • נקבע על פי גובה אחוזי הנכות.
 • הבראה מטעמים רפואיים – מיועדת לנכה לאחר אשפוז ממושך עקב הנכות המוכרת, או לאחר ניתוח
 • ולנכים פגועי נפש, כמוגדר בהוראות האגף.

חמי מרפא (הוראה 13.50)

 • הטיפול בחמי מרפא נועד לנכים הסובלים ממחלות, ו/או מפציעות שפגעו במערכת התנועה (הלוקומוטורית) ו/או מפגיעות אורתופדיות, בהתאם לקריטריונים המפורטים בהוראה 13.50 וכן לנכים עיוורים בדרגת נכות %100.+
 • הזכאות הנה זכאות שנתית ומספר הימים נקבע על פי סעיפי הליקוי ובהתאם להוראה.
 • משאושרה זכאותו של הנכה באחריותו לממש את מספר ימי הטיפול שאושרו לו, במהלך שנת זכאות אחת בלבד. לא ניתן לצבור ימי זכאות ולהעבירם משנה לשנה (שנת זכאות הנה ממרץ ועד סוף פברואר בשנה שאחריה).
 • השהייה במלון בעת הטיפולים נובעת מהריחוק שבין מקום הטיפול למקום המגורים של המטופל והיא נספח הכרחי בלבד.
 • זכאי לא ישהה במלונות ללא ביצוע הטיפולים שלשמם נשלח. על הזכאי לבצע את כל הטיפולים המצוינים בטופס ההפניה וזאת לפחות בכל אחד מ- 5 ימים מתוך כל 7 ימי שהייה.
 • זכאי בעל נכות מורכבת, שזכאי לטיפול בחמי מרפא והבראה לחולי אסטמה – חייב לאחד את היציאות לכל המטרות ליציאה אחת בה יאוחדו כל הטיפולים.
 • זכאי בעל נכות מורכבת, שזכאי לטיפול בחמי מרפא וטיפול לחולי פסוריאזיס או הבראה לנפגעי נפש – יוכל לממש את זכאותו לכל אחת מהתקופות הקבועות בזכאות בנפרד.
 • 24
 • זכאות למלווה לטיפולים בחמי מרפא הנה על פי הקריטריונים המופיעים בהוראה. המלווה יתאכסן בחדרו של הנכה, ויהיה זכאי לרמת האירוח שאושרה לנכה.

זכאויות נלוות:

 • ניתן להגיש בקשה להחזר הוצאות נסיעה לבית המלון וחזרה. החזר נסיעות בגין טיפולים בחמי מרפא יינתנו רק פעם אחת לכל 5 ימי טיפול, למעט לנכים שיבחרו לממש זכאותם במתקן חמי מרפא ללא לינה. אלה יקבלו החזרי נסיעה על בסיס יומי (הלוך וחזור).
 • לבדיקת זכאות להחזר בגין אבדי ימי עבודה יש לפנות למחלקה ל-שירותים רפואיים במחוז
  המטפל.
 • את הבקשות יש להגיש למחלקה ל-שירותים רפואיים במחוז המטפל. ניתן להגיש את הבקשות באמצעות האזור האישי באתר האינטרנט.

מרפאות ורופאים עצמאיים

 • הטיפול הרפואי ניתן על ידי רופאים מומחים ובאמצעות טופס הפנייה לבית חולים ציבורי או
  לרופא עצמאי, אתם קיים הסדר עם אגף השיקום.
 • באתר האינטרנט, ניתן לעיין ברשימות הספקים, מוסדות ומכונים הבאים: בתי החולים, רופאים אורתופדים עצמאיים, רופאי עיניים, רופאי שיניים, מכוני פיזיותרפיה, מטפלים פיזיותראפיים בבית הזכאי, מכוני הידרותרפיה, רשימת מטפלים בעיסוי רפואי (לנכים משותקים בדרגת נכות + %100מיוחדת), מכונים לריפוי בעיסוק.

הטבות שונות במסגרת שירותים רפואיים

הטבות כגון: דמי ביגוד, מענק נעליים, מענק לציוד משתחק, דמי חימום, דמי קירור וכד' – ניתנות
לקבוצות נכים בהתאם לנכותם ועפ"י הוראות האגף – ראה פירוט בפרק הדן בהטבות בהמשך
החוברת.

שירותים רפואיים וטיפול לנכים המתגוררים בחו"ל זכאים ל:

 • נכי צה"ל זכאים לטיפול רפואי בנכותם המוכרת ובכל מקום בו הם שוהים בעולם.
 • בארץ ניתן הטיפול הרפואי באמצעות ספקי שירות שלהם התקשרות עם משרד הביטחון והזכאי
  מקבל הפניה לקבלת הטיפול.

בחו"ל יקבל הזכאי החזר בגין הטיפול לו הוא נדרש ובכפוף לאישור מראש של הגורם שהוסמך
לכך ע"י אגף השיקום ובהתאם לחוק, לתקנות ולהוראות האגף. על הזכאי לפנות בטרם ביצוע הטיפול לצורך קבלת אישור לטיפול והודעה על גובה ההחזר
המאושר.
25

למתגוררים בארה"ב ובקנדה

 • זכאים המתגוררים בארה"ב או בקנדה זכאים לקבלת סיוע בגין הטיפול הרפואי לו הם זכאים
  בנכות המוכרת. הסיוע ניתן באמצעות עובדות משלחת משרד הביטחון בנציגויות השונות ברחבי ארה"ב וקנדה המפנות על פי הצורך לרופא האמון.
 • הנציגויות השונות מהוות גורם מתווך בין הזכאי ובין משלחת ניו יורק, שמשמשת הגורם שמרכז
  את כלל הטיפול בזכאים מול אגף השיקום, מול רופא האמון ומול גורמים נוספים במידת הצורך
  ובנושאים השונים. טל' משלחת ניו-יורק 12125510362 / +12125510314+
 • בפנייה יש לציין שם מלא, מס' תיק, כתובת מגורים, דרכי התקשרות ופנייה מבוקשת בנושא
  טיפול רפואי וכן חוות דעת רפואית עדכנית.
 • הבקשה מועברת לבחינה ואישור רופא אמון בהתאם לנכות המוכרת והוראות אגף השיקום.
  לאחר קבלת אישור רופא אמון, יעודכן הזכאי על גובה ההחזר המאושר בגין הטיפול שנדרש.
 • ההחזר הנו כנגד קבלה/חשבונית והוכחת תשלום על שם הזכאי. (צילום גב צ'ק מסלקה/דף פירוט כרטיס אשראי. מומלץ לא לשלם במזומן). ההחזר מועבר לחשבון התגמולים של הזכאי.
 • יש לפנות בטרם ביצוע הטיפול הרפואי לצורך קבלת אישור מראש לטיפול וקבלת מידע על גובה ההחזר המאושר.

למעט ארה"ב וקנדה

 • זכאים שמתגוררים בחו"ל, למעט ארה"ב וקנדה, יכולים לפנות לאחראי טיפול רפואי בחו"ל באגף 073- הפקס באמצעות או [email protected] מייל באמצעות השיקום .3877369
 • בפנייה יש לציין שם מלא, מספר תיק, ארץ מגורים, דרכי התקשרות ופנייה מבוקשת בנושא
  טיפול רפואי וכן חוות דעת רפואית עדכנית באנגלית.
 • הבקשה מועברת לבחינה ואישור הרופא המוסמך הראשי, בהתאם לנכות המוכרת והוראות אגף
  השיקום.
  לאחר קבלת אישור הרופא המוסמך הראשי – יעודכן הזכאי על גובה ההחזר המאושר בגין
  הטיפול שנדרש.
 • ההחזר הנו כנגד קבלה/חשבונית והוכחת תשלום על שם הזכאי (צילום גב צ'ק מסלקה/דף פירוט כרטיס אשראי. מומלץ לא לשלם במזומן). ההחזר מועבר לחשבון התגמולים של הזכאי.
 • יש לפנות בטרם ביצוע הטיפול לצורך קבלת אישור לטיפול והודעה על גובה ההחזר המאושר.
  מס' הוראות אגף שיקום נכים.

נחבלת או חלית במהלך השירות?​

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכי אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון כאן לשירותך.

חיפוש

עו"ד ידידיה בלומהוף

תביעות משרד הביטחון, ידידיה בלומהוף, עו"ד

מאמרים אחרונים

נחבלת או חלית במהלך השירות?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכי אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

לבדיקת זכאות מהירה בחינם >>

עקבו אחרינו בפייסבוק

 •  

"נלחמים עבורך" - בדיקת זכאות בחינם

חיילים , שוטרים או בוגרי שירות ביטחוני אחר ונחבלתם או חליתם במהלך השירות?

יתכן ואתם זכאים להכרה כנכה אגף שיקום – משרד הביטחון, לקבל תגמולים והטבות בהתאם.

דילוג לתוכן