דיור לנכי צה"ל | הטבות דיור המגיעות לנכי צה"ל | עורך דין משרד הביטחון

דיור לנכי צה"ל

סיוע לרכישה/החלפת דירה

הלוואות ומענקים ל-דיור לנכי צה"ל

הלוואות ומענקים לדיור לנכי צה"ל ניתנים לזכאי אגף שיקום נכים העומדים בקריטריונים המפורטים בהוראות האגף ולמטרות הבאות:

 • רכישת דירה ראשונה
 • החלפת דירה
 • נישואין וסידור ראשון
 • כיסוי חוב הרובץ על בעל דירה בתנאים מעיקים ועל פי הוכחות
 • שיפוצים – שינויים בדירה, תוספת בנייה בגין מגורים בסטנדרט נמוך, צפיפות דיור והחמרה בנכות.
 
התאמת דירה למגבלות הנכות

הסיוע להתאמת דיור לנכי צה"ל כולל לנכים %100 + ניתן במענק כסיוע להתאמת מבנה הדירה למגבלותיו של נכה המתגורר בה, הנובעות מטעמים רפואיים הקשורים בנכותו המוכרת באגף שיקום נכים.

שכר דירה

סיוע במימון שכר דירה הוא פתרון ביניים, מוגבל בזמן, שנועד לאפשר לזכאי למצוא פתרון קבע לדיור. הזכאות לסיוע, גובה ההשתתפות והתקופה בגינה מאושר הסיוע, מפורטים בהוראת האגף.
לבדיקת הזכאות וקבלת הסיוע יש לפנות למחוז השיקום המטפל.
זכאי המקבל סיוע למטרה זו ממשרד הבינוי והשיכון, יקבל השלמה של שכר דירה, ובלבד שסך כל הסיוע שניתן לו מהמקורות השונים (משרד הבינוי והשיכון, אגף שיקום נכים וההשתתפות העצמית) לא עולה על סכום השכירות המשולם בפועל.
התנאי לקבלת ההשלמה כאמור הוא מיצוי הזכאות גם ממשרד הבינוי והשיכון.
המלצה לפטור ממכרז קיימת אפשרות לקבלת המלצה לפטור ממכרז של רשות מקרקעי ישראל לחכירת קרקע לבניית בית למגורים.
זכאים להמלצה:

 • נכה בדרגת נכות %50 ומעלה, מחוסר דיור.
 • נכה בדרגת נכות %50 ומעלה, שהתגורר טרם האירוע שגרם לנכותו בדירה בבעלותו בבית דירות בקומה שנייה וללא מעלית.
 • נכה בדרגת נכות %50 ומעלה, שמתגורר בדירה בבעלותו בבית דירות בקומה שנייה וללא מעלית, שחלה החמרה במצבו, שבאה לידי ביטוי באחוזי נכותו.
  ההמלצה תינתן בכפוף להצגת המסמכים הרלוונטיים, כמפורט בהוראה.
 

דיור לדרגת נכות %100 ( +מיוחדת)

סיוע לדיור קבע

סיוע לדיור לנכה בדרגת נכות %100( +מיוחדת( ניתן לנכה שאחוזי נכותו נקבעו לצמיתות והוא
מבקש לרכוש דירה/בית או לחכור מגרש ולבנות את ביתו. הקריטריונים לסיוע

 • נכה מחוסר דיור.
 • נכה אשר הייתה בבעלותו דירה, אשר לא מתאימה עוד למגבלות נכותו.
  תהליך רכישת בית מגורים מתבצע בשיתוף מלא עם הנכה (או עם אפוטרופוס, במידה והתמנה כזה(

ועם צוות מקצועי המורכב מנציגי מחוז השיקום המטפל ונציגים ממטה אגף השיקום.
הסיוע הניתן הוא סיוע חד פעמי ומשולם לסירוגין , כמפורט בחוזה הרכישה/בנייה.

התאמת דירה

סיוע בהתאמת דירתו של זכאי בדרגת נכות %100( +מיוחדת) והטבות נלוות לנכים %100

סיוע לשיפוצים

נכה בכל סוגי הפגימות המתגורר מעל 20 שנה בבית בבעלותו, יהיה זכאי להלוואה לצורך שיפוץ הבית. גובה ההלוואה הנו בהתאם למפורט בהוראה. הסיוע הנו חד פעמי ויינתן כנגד הצגת קבלות וחשבוניות מס מקוריות, המעידות על ביצוע התשלום
בפועל.

נחבלת או חלית במהלך השירות?​

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכי אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון כאן לשירותך.

דוד שמש וקולטים

הזכאות לסיוע היא לנכים בכל סוגי הפגימה, ובלבד שחלפו 10 שנים לפחות, ממועד אישור זכאות קודמת. גובה הסיוע בהתאם למפורט בהוראה. ניתן לאשר דוד שמש בנפרד מהקולטים ולהפך, במידה והתקלקל רק אחד מהם. ההשתתפות תינתן כנגד קבלה וחשבונית מס מקור, המעידות על ביצוע התשלום בפועל.

השתתפות בעלות התקנת שער חשמלי

הזכאות לנכה משותק, או קטוע 2 רגליים הבונה/רוכש בית צמוד קרקע או שבבעלותו בית צמוד
קרקע ומתקין שער חשמלי. ההשתתפות הנה חד פעמית. גובה הסיוע %75 מעלות התקנת השער החשמלי ועד לסכום המרבי המופיע בהוראה.
ההשתתפות תינתן כנגד קבלה וחשבונית מס מקור, המעידות על ביצוע התשלום בפועל.

השתתפות בעלות ביטוח שנתי למעלית/מעלון/מדרגון הזכאות לנכה משותק (פרפלג/קוודרופלג), אשר בבעלותו בית/דירה שהוא בן/בת שתי קומות ויש מעלית/מעלון/מדרגון.

כמו כן, יכול לקבל השתתפות בעלות ביטוח כנ"ל לבית הוריו.
גובה הסיוע %75 מעלות הביטוח השנתי ועד לסכום המרבי המופיע בהוראה.
ההשתתפות תינתן כנגד קבלה וחשבונית מס מקור, המעידות על ביצוע התשלום בפועל.

סיוע מקרן עיזבונות

הסיוע מקרן עזבונות, הקדשים ותרומות הוא סיוע הניתן בהתאם לכללים שקבעו הקרן, ההקדש או נותן התרומה ואין לו קשר עם מערכת המענקים וההלוואות של אגף שיקום נכים, המשולמים מכוח החוק התקנות והוראות האגף.

דיור לנכי צה"ל– סיוע במימון שכר דירה

סיוע לנכים בדרגת נכות מ-%50 ומעלה, בנסיבות מיוחדות ולאחר שמוצו האפשרויות לסיוע לפי הוראות האגף.
הסיוע הוא לשנה אחת עם אפשרות להאריך לשנה נוספת בהחלטה נוספת של הוועדה.
על הזכאית לפנות למחוז השיקום בצירוף טופס בקשה.
הסיוע מותנה בהצגת חוזה שכירות חתום ותקף עד 90 יום ממועד ההחלטה, אלא אם כן נקבע אחרת בהחלטת הועדה.
תקופת הסיוע הנה לשנה ממועד הצגת חוזה השכירות.
התשלום מותנה בהוכחת תשלום.

התאמת דיור לנכי צה"ל

סיוע לנכים בדרגת נכות מ-%50 ומעלה, בנסיבות מיוחדות, הזקוקים לסיוע בהתאמה או בשיפוץ
דירתם ושלא ניתן לסייע להם במסגרת הוראות האגף . הסיוע כפוף להמלצות רפואיות. הסיוע הוא חד פעמי ועד לגובה הסיוע הקבוע בהוראת האגף.

חיפוש

עו"ד ידידיה בלומהוף

תביעות משרד הביטחון, ידידיה בלומהוף, עו"ד

מאמרים אחרונים

נחבלת או חלית במהלך השירות?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכי אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

לבדיקת זכאות מהירה בחינם >>

עקבו אחרינו בפייסבוק

"נלחמים עבורך" - בדיקת זכאות בחינם

חיילים , שוטרים או בוגרי שירות ביטחוני אחר ונחבלתם או חליתם במהלך השירות?

יתכן ואתם זכאים להכרה כנכה אגף שיקום – משרד הביטחון, לקבל תגמולים והטבות בהתאם.

דילוג לתוכן