הליך הוועדה הרפואית | תביעה נגד משרד הביטחון | עורך דין משרד הביטחון

הליך הוועדה הרפואית במשרד הביטחון

על מנת להבין את הליך הוועדה הרפואית במשרד הביטחון, ראשית נכיר את הוועדה. הוועדה הרפואית, מורכבת מרופאים בעלי המומחיות הרלוונטית לנושאי הוועדה.
על פי חוק, ועדה רפואית מדרג ראשון (מחוזית) מורכבת מרופא אחד או יותר ואילו ועדה מדרג שני (ועדה עליונה) מורכב משלושה רופאים לפחות.
בחדר הוועדה תפגוש את חברי הוועדה ובנוסף את מזכיר/ת הוועדה, אשר יציגו בפניך את חברי הוועדה על מומחיותם ויתעדו את הליך הוועדה ברישום פרוטוקול.
וועדה רפואית במשרד הביטחון - שירותים רפואיים

הליך הוועדה הרפואית מורכב ממספר שלבים:

הצגת טיעוני התובע

בחלק זה של הליך הוועדה ברפואית, תינתן לך האפשרות להציג את כל טיעונך בהרחבה. תוכל לעשות זאת בעצמך או על ידי בא כוחך או מי מטעמך שעשוי לתרום לדיון בוועדה. כמו כן, באפשרותך להגיש לעיון הוועדה כל מסמך רפואי או חוות דעת, אשר יתועדו בפרוטוקול הוועדה.
בסיום חלק זה תידרש, לאחר עיון בפרוטוקול הוועדה, לאשר בחתימתך כי אלו כל הטיעונים שהוצגו על ידך בפני הוועדה.

בדיקה רפואית גופנית/נפשית

כחלק מהליך הוועדה הרפואית, מתבצעת בדיקה רפואית גופנית/נפשית. בשלב זה כל נבדק רשאי לבקש הימצאות של מלווה מטעמו בעת הבדיקה, פרט למקרים חריגים, בהם הוועדה מונעת זו משיקולים מקצועיים. כמו כן, הוועדה תעיין במסמכים הרפואיים ובבדיקות עזר שהונחו בפניה.

דיון

בשלב זה יתקיים דיון של חברי הוועדה, אשר מבוסס על החומר הרפואי אשר עמד בפניה ועל יסוד בדיקתך. הדיון יתקיים ללא נוכחותך. דיון הוועדה יתועד בצורה ברורה בפרוטוקול הוועדה וכן התייחסות הוועדה לכל הממצאים הרפואיים שהוצגו בפניה – חוות דעת, בדיקות רפואיות, בדיקות הדמיה וכדומה.

הוועדה הרפואית מוסמכת לקבוע את דרגת נכותך רק בקשר לפציעה, או למחלה, שקצין התגמולים הכיר בה כי נגרמה , או הוחמרה, בזמן ועקב השירות הצבאי .

החלטת הוועדה

החלטת הוועדה תתקבל על סמך שיקולים רפואיים מקצועיים ובלתי תלויים. נימוקי הוועדה יתועדו בפרוטוקול הוועדה וכן ירשמו בטבלת סעיפי המבחן. טבלת סעיפי המבחן תכלול את כל הפגימות שנדונו בוועדה. כל זאת בהתאמה לסעיפי המבחן שבספר התקנות ואחוזי הנכות שלצידם. כמו כן יירשם תוקף הנכות (זמנית או צמיתה).

  • אופן חישוב דרגת הנכות – דרגת הנכות הכוללת בגין כלל הפגימות תחושב בשיטת השקלול, המבוססת על העיקרון שהבריאות השלמה מוגדרת כ-100% ודרגת הנכות מבטאת את האחוזים שהופחתו מהבריאות השלמה.
  • חתימת הפרוטוקול – פרוטוקול הוועדה ייחתם על ידי כל חברי הוועדה.
  • בקרה ואשרור – לאחר חתימת הפרוטוקול, הפרוטוקול מועבר ליושב ראש הוועדה לצורך בקרה ואשרור ההחלטה.

כחלק מתהליך שיפור השירות, בצאתך מהוועדה תתבקש למלא משוב אנונימי, אודות הליך הוועדה.

הערות לגבי הליך הוועדה הרפואית

עם סיום הליך הוועדה הרפואית, מועבר הפרוטוקול לקצין התגמולים לצורך הוצאת החלטה לנבדק. הודעה על העברת התיק לקצין התגמולים תשלח לנבדק באמצעות מסרון.

במקרים מסוימים, דיון הוועדה לא מסתיים במושב ראשון ויתכנו מקרים בהם נדרשת הוועדה לבדיקות עזר נוספות ו/או לקבלת מידע נוסף. במקרים אלו ולאחר שיתקבל המידע הנדרש, תתכנס הוועדה לדיון נוסף לצורך סיכום וקבלת החלטה. אם יבחר הנבדק שלא להופיע בפני הוועדה, רשאית הוועדה לסכם החלטתה ללא נוכחותו.

נחבלת או חלית במהלך השירות?​

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכי אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון כאן לשירותך.

דילוג לתוכן