רכב רפואי וניידות לנכי צה"ל | זכאות לרכב - משרד הביטחון | עורך דין משרד הביטחון

רכב רפואי וניידות

רכב רפואי ראשון

הזכאות לרכב רפואי היא לנכה בדרגת נכות %50 ומעלה, %30 פגיעת רגל ופגימות נוספות.
זכאי, אשר נקבעו לו אחוזים המזכים ברכב רפואי ישלחו אליו הטפסים הבאים:

 • טופס בקשת הזכאי למימוש רכב רפואי.
 • טופס ויתור סודיות רפואית למכון לבטיחות בדרכים.
 • טופס הצהרת הזכאי על כך שלא קיבל סיוע קודם.

על הזכאי למלא את הטפסים ולהחזירם לעובד הרווחה במחוז המטפל.
במידה ולא התקבלו הטפסים, באפשרות הזכאי לפנות באופן יזום ובצירוף הטפסים הנדרשים.
פרטי הזכאי יועברו למכון לבטיחות בדרכים, אשר יזמנו אותו לבדיקה. במידה ויהיה צורך בחומר רפואי עדכני – הנושא יטופל על ידי המחלקה לשירותים רפואיים במחוז, בטרם יופנה הזכאי לבדיקה במכון.
תשובת המכון לבטיחות בדרכים תשלח במישרין לזכאי.
במידה ונמצא הזכאי כשיר לנהיגה, יש להעביר את תשובת המכון, בצירוף רישיון נהיגה בתוקף לידי עובד הרווחה.
במידה ואינו כשיר לנהיגה, רשאי הזכאי לפנות לעובד/ת השיקום במחוז, בבקשה לנהג מלווה (העדיפות היא לבין משפחה). הבקשה תועבר לאישור מנהל/ת המחוז.

הזמנת רכב רפואי

לאחר השלמת הבדיקות ישלחו לזכאי טפסים להזמנת רכב:

 • מסמך בו מפורט היקף הסיוע של המשרד לרכישת רכב רפואי.
 • טופס הסכמה לשעבוד רכב "בעל שם רשום".
 • טופס התחייבות היבואן לרישום שיעבוד הרכב לטובת משרד הביטחון.
 • טופס הסכמה לשעבוד רכב "הגוף המשעבד".

לאחר ביצוע הזמנת הרכב, יש להעביר את הטפסים מלאים וחתומים ובצירוף הזמנת הרכב לידי עובד/ת הרווחה במחוז.
לידיעתך, תהליך אישור הסיוע והעברת המענק ליבואן הרכב אורך כ- 28 ימי עבודה מיום קבלת כל המסמכים הנדרשים.

**לצורך מימוש ההלוואה, תונפק הפנייה על ידי המחוז למימוש בבנק אתו קיים הסכם הלוואות לזכאי אגף השיקום.

תחשיב הסיוע- רכב רפואי

הסיוע לרכישת רכב ראשון יינתן עד %80 במענק ו-%20 בהלוואה, בהתאם לרכב היציג שבזכאות.
התחשיב יבוצע לפי מחיר הרכב הבסיסי בלבד, ללא תוספות ושדרוגים.
במידה ויירכש רכב שמחירו עולה על סכום הסיוע של המשרד – ההפרש ימומן על ידי הזכאי.
במידה ויירכש רכב שמחירו נמוך ממחיר הרכב היציג – יחושב הסיוע )במענק ובהלוואה( ויופחת בהתאם.
עם קבלת הרכב, עליך להעביר את רישיון הרכב וחשבונית המס לידי עובד/ת הרווחה במחוז.
במחוז תבוצע התחשבנות סופית. כמו כן, יוזרמו הטבות נלוות בהתאם לזכאות.

** בכל שלב ניתן להעביר את המסמכים הנדרשים באמצעות האזור האישי באתר האינטרנט.

החלפת רכב רפואי

ניתן להחליף רכב רפואי כל 4 שנים.
זכאי, שהגיע מועד החלפת הרכב הרפואי שברשותו, ישלח אליו אישור על הסרת הערת ההגבלה ברישיון הרכב, לצורך מכירת הרכב וכן טופס בקשה למימוש החלפת רכב רפואי.
על הזכאי למלא את טופס הבקשה ולהחזירו חתום בצירוף רישיון הרכב (שברשותו) ורישיון נהיגה בתוקף.
עם קבלת המסמכים ישלחו לזכאי מסמכי הזמנת רכב:

 • מסמך בו מפורט היקף הסיוע של המשרד לרכישת רכב רפואי (ראה הערה(
 • טופס הסכמה לשעבוד רכב "בעל שם רשום".
 • טופס התחייבות היבואן לרישום שיעבוד הרכב לטובת משרד הביטחון.
 • טופס הסכמה לשעבוד רכב "הגוף המשעבד".

הערה – תחשיב הסיוע יבוצע לפי מחירוני הרכב שברשותו/רכב יציג ובהתאם לזכאותו. התחשיב הנו משוער ואינו סופי.
לאחר ביצוע הזמנת הרכב, על הזכאי להעביר את הטפסים מלאים וחתומים ובצירוף הזמנת הרכב לידי עובד הרווחה במחוז (באמצעות אתר האינטרנט/בפקס או בדואר).

לתשומת הלב – תהליך אישור הסיוע והעברת המענק ליבואן הרכב אורך כ- 28 ימי עבודה מיום קבלת כל המסמכים הנדרשים.

לידיעה – במידה וקיימת ירידת ערך של הרכב המשומש, שאינה נובעת מתאונות (עליהם ניתן פיצוי מחברת הביטוח), ניתן לבקש הפנייה לשמאי רכב, אשר יקבע את גובה סכום ירידת ערכו של הרכב ובהתאם לכך יוכל הזכאי לקבל סיוע בהלוואה עד גובה סכום זה. לצורך מימוש ההלוואה, תונפק הפנייה ע"י המחוז למימוש בבנק עמו קיים הסכם הלוואות לזכאי אגף השיקום.

עם קבלת הרכב, על הזכאי להעביר את רישיון הרכב וחשבונית המס לידי עובד הרווחה במחוז, באמצעות אתר האינטרנט/בפקס או בדואר.
עם קבלת המסמכים תבוצע התחשבנות סופית.

גנבה/תאונה

במקרה של גנבה או תאונה יש להעביר לידי עובד הרווחה במחוז השיקום אישור מטעם חברת הביטוח המבטחת את הרכב הרפואי של הזכאי.
על החברה לאשר כי:

 • רכבו של הזכאי מבוטח על ידה ביטוח מלא.
 • הרכב נגנב ולא נמצא עד היום / הרכב נפגע בתאונה והורכב אבדן כללי.
 • במקרה של תאונה בו הוכר הרכב כאבדן להלכה או אבדן מלא, יש לצרף דוח שמאי של חברת הביטוח.
 • חברת הביטוח מתחייבת לפצות את המבוטח במלוא ערך הרכב בהתאם לתנאי הפוליסה.

** בכל שלב ניתן להעביר את המסמכים הנדרשים באמצעות האזור האישי באתר האינטרנט. פירוט דגמי רכב יציג ומחיריהם מופיע באתר האינטרנט של אגף השיקום.

נחבלת או חלית במהלך השירות?​

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכי אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון כאן לשירותך.

רכב רפואי בבעלות מדינה

רכב בבעלות מדינה הינו רכב שנרכש, מתוחזק ומבוטח במלואו על ידי המדינה.
זכאות לרכב רפואי בבעלות מדינה:

 • נכה בדרגת נכות %100( +מיוחדת(, המוכר על פגימה או קטיעה של 2 הרגליים, פאראפלגיה, טריפלגיה, קוואדרופלגיה, קטיעה או פגיעה ב-2 הידיים
 • נכה בדרגת נכות %100( +מיוחדת( בגין עיוורון, זכאי לרכב בעלות מדינה. הזכאות היא לרכב3,800 סמ"ק (בהתאם להסכם עם ארגון נכי צה"ל).

הטיפול ברכב מדינה מתבצע במטה אגף השקום – ביחידה לרכב רפואי ובאמצעו מאגר רכב משרד הביטחון מנהל מאגר רכב משרד הביטחון משמש כאיש הקשר בכל הקשור לרכב מדינה, החל מתחילת תהליך המימוש ועד להחזרתו של הרכב בתום תקופת השימוש ובכלל זה תקלות, רכב חלופי, טיפול באגרות וכדומה.
טלפון ליצירת קשר:
03-5356046  
050-6610825

רכב רפואי בהתאמה אישית

הזכאות לרכב רפואי מוגדרת בהוראת אגף השיקום..
נכה הטוען שהרכב לו הוא זכאי על פי ההוראה אינו מתאים מסיבות הקשורות לנכות המוכרת, יפנה בבקשה להתאמת רכב רפואי.

הגשת בקשה להתאמת רכב רפואי

את הבקשה להתאמת רכב רפואי יש להעביר לעובד הרווחה במחוז השיקום, בצירוף מסמכים רפואיים, רישיון נהיגה, ורישיון רכב תקף.

ועדה להתאמת רכב רפואי

הוועדה להתאמת רכב רפואי מורכבת מרופא שיקומי, מרפא בעיסוק ומהנדס רכב.
בקשת הזכאי תועבר ליחידה לרכב רפואי במטה אגף השיקום ובהתאם לצורך תועבר לבדיקה בוועדה להתאמת רכב רפואי.
המלצות הוועדה יועברו להחלטת הרופא המוסמך הראשי ומכתב החלטה ישלח לזכאי בהתאם.

בדיקת מהנדס רכב

החליט הרופא המוסמך הראשי לאמץ את המלצות הוועדה להתאמת רכב רפואי – יוזמן הזכאי
לבדיקת התאמת רכב ואביזרים בסוכנויות הרכב.
הבדיקה תתבצע על ידי מהנדס מטעם אגף השיקום.
דו"ח בדיקת המהנדס יועבר לראש היחידה לרכב רפואי.
במידה וקיים רכב במסגרת זכאותו (בנפח ו/או במחיר) – יקבל הזכאי סיוע בהתאם לזכאותו. במקרה זה אין מדובר ברכב בהתאמה אישית.

וועדת חריגים ל-רכב רפואי

וועדת חריגים לרכב רפואי מורכבת מסמנכ"ל ור' אגף השיקום-יו"ר, הרופא המוסמך הראשי, נציג ארגון נכי צה"ל, יועץ משפטי, נציג אגף הכספים ונציג אגף התקציבים במשרד הביטחון.
במידה ומצא המהנדס רכב מתאים, החורג מזכאותו (בנפח ו/או במחיר), מועברת הבקשה לוועדת חריגים לרכב רפואי.
מכתב על החלטת הוועדה ישלח לזכאי בתום הוועדה ולמחוז השיקום לצורך ביצוע החלטותיה.
בחר הזכאי לרכוש רכב השונה מהרכב שאושר בוועדת החריגים:
יוכל לקבל את הסיוע שאושר, רק במידה ומהנדס רכב מטעם האגף בדק ומצא שהרכב שמבקש הזכאי לרכוש מתאים למגבלותיו.
את האישור לרכב על הזכאי לקבל טרם ביצוע הזמנת הרכב.
גובה הסיוע שיינתן לזכאי לא יעלה על מחיר הרכב שאושר בוועדת החריגים.
במידה ולא אישר המהנדס את הרכב המבוקש – יקבל הזכאי סיוע לפי זכאותו הבסיסית, בהתאם להוראת האגף.

החלפת רכב רפואי בהתאמה אישית

הרכב המותאם אינו מקנה זכאות לצמיתות, אלא לתקופת המימוש ועד להחלפת הרכב הרפואי.
בכל החלפת רכב רפואי, יופנה הזכאי שעבר ועדת התאמה לרכב למהנדס רכב, אלא אם חל שינוי במצבו הרפואי.
במידה ובהחלפת הרכב יבקש הזכאי התאמת רכב – תבוצע התאמה בהתאם לזכאותו על פי ההוראה ולא בהתאם לרכב המותאם שאושר בוועדת החריגים.
התאמת רכב לנכים המוכרים בגין קטיעה וזכאים לרכב רפואי ונכים בדרגת נכות %100  (מיוחדת) הזכאים לרכב מדינה (למעט עיוורים):
זכאים אלו יופנו ישירות לבדיקת מהנדס, ללא צורך בוועדת התאמה לרכב.

מיתקונים

 • זכאי, שהמכון לבטיחות בדרכים קבע כי נדרש מכשור הכרחי לנהיגה – יציין זאת בפני עובד הרווחה במחוז, עם הזמנת הרכב.
 • הבקשה לביצוע מיתקון/התאמה תעבור לצורך איתור ספק מבצע.
 • עם קבלת אישור– יצור הספק קשר עם הזכאי לצורך תיאום ביצוע העבודה.
 • זכאי שזקוק למנגנון יד לצורך נהיגה ברכב, רשאי לבקש רכב חלופי, במידה וקיים פער בין מועד מכירת הרכב המשומש לבין מועד קבלת הרכב החדש. במידת האפשר יקבל רכב ממאגר משרד הביטחון (בכפוף להצגת אישור על העברת בעלות הרכב שנמכר).
 • זכאי שחושב שהינו זקוק לצורך נהיגתו למכשור הכרחי בשל הנכות המוכרת – יופנה על ידי הרופא המוסמך המחוזי למכון לבטיחות בדרכים לבדיקה וקבלת אישור המכון.

נחבלת או חלית במהלך השירות?​

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכי אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון כאן לשירותך.

רכב רפואי בייבוא אישי

זכאי המבקש לממש זכאותו לרכב רפואי, רשאי לרכוש רכב ביבוא אישי:

 • על הרכב להיות חדש, "יד ראשונה" )ללא בעלים קודמים( ומד מרחק עד 1000 מייל.
 • עליו להציג אישור הסכמה מיבואן הרכב או ממוסך מורשה למתן שירות ולאספקת חלפים.
 • על הזכאי לחתום על הצהרה למי שרוכש רכב בייבוא אישי )טופס( ולהגיש בקשה לאישור האגף.

לאחר קבלת האישור יקבל הזכאי מכתב לשלטונות המכס, המאשר לו לייבא רכב ביבוא אישי ודרישה לרשום הגבלת מכס ביטחון .
הזכאי יממן את מלוא עלות הרכב, לרבות תשלומים הנדרשים על פי חוקי המדינה (מכס וכדומה).
לצורך קבלת הסיוע, יעביר הזכאי חשבוניות המעידות על תשלום הרכב, רשומון מכס ורישיון רכב בו רשומה הגבלת מכס ביטחון.
עם קבלת המסמכים הנדרשים, יבוצע תחשיב זכאות לסיוע ובהתאם לכך יועברו כספי הסיוע לחשבון הבנק של הזכאי (תהליך אישור התשלום יארך כ-28 ימי עבודה).

הטבות נלוות לרכב רפואי

דמי ניידות

 • הזכאות לדמי ניידות.
 • דמי הניידות ניתנים לזכאים על מנת לסייע להם במימון נסיעות לכל מטרה וכן לצורך תיקונים של הרכב הרפואי שבשימוש הזכאי.
 • נכה הזכאי לרכב רפואי, יקבל דמי ניידות ברמה הבסיסית.
 • עם מימוש הזכאות לרכב רפואי, תעודכן רמת הסיוע בהתאם לזכאותו.
 • נכה, שוועדת חריגים קבעה לו זכאות לרכב רפואי, המזכה בדמי ניידות גבוהים יותר – יקבל את דמי הניידות בהתאם לרכב שהותאם לו ובהתאם לקבוע בהוראה.
 

השתתפות בביטוח רכב רפואי

 • האחריות לביטוח הרכב הרפואי היא של הזכאי באופן אישי.
 • על הזכאי לבטח את הרכב בביטוח חובה וביטוח מקיף מלא, אשר יכסה כל נזק לרכב במלואו.
 • זכאי המממש זכאותו לרכב רפואי, זכאי לקבל בתגמולי חודש דצמבר השתתפות המשרד בביטוח הרכב. ההשתתפות היא עבור השנה העוקבת.
 • גובה ההשתתפות מוגדר בפרק ג' בהוראה 02.56 ומחושב לפי ממוצע תעריפי ביטוח של מספר חברות הפועלות בארץ.
 • זכאי שהותאם לו רכב על ידי ועדת חריגים, יקבל השתתפות הביטוח בהתאם לרכב שאושר בוועדת חריגים ובהתאם לכללים הקבועים בהוראה.

מערכת איתור

 • על פי הסכם עם ארגון נכי צה"ל, נכה הזכאי לרכב 2,000 סמ"ק ומעלה, יהיה זכאי להתקנת מערכת איתור ואיכון רכב )איתורן( ודמי מנוי שנתיים.
 • בעת ביצוע הזמנת הרכב, יופנה הזכאי על ידי המחוז המטפל לחברה אתה יש למשרד הביטחון הסכם, לצורך התקנת המערכת וביצוע מנוי.
 • מידי שנה יחודשו דמי המנוי על ידי משרד הביטחון
Search

עו"ד ידידיה בלומהוף

תביעות משרד הביטחון, ידידיה בלומהוף, עו"ד

מאמרים אחרונים

נחבלת או חלית במהלך השירות?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכי אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

לבדיקת זכאות מהירה בחינם >>

עקבו אחרינו בפייסבוק

"נלחמים עבורך" - בדיקת זכאות בחינם

חיילים , שוטרים או בוגרי שירות ביטחוני אחר ונחבלתם או חליתם במהלך השירות?

יתכן ואתם זכאים להכרה כנכה אגף שיקום – משרד הביטחון, לקבל תגמולים והטבות בהתאם.

דילוג לתוכן