הטבות לנכי צה"ל | תביעות משרד הביטחון | עו"ד ידידיה בלומהוף

הטבות לנכי צה"ל במשרד הביטחון

תשלום הטבות לנכי צה"ל – משרד הביטחון

מועד תחילת תשלום הטבות

נכי צה"ל זכאים להטבות הניתנות מעבר לקבוע בדין ועל פי קריטריונים המפורטים בהוראות האגף.

בהתאם לפסק דין לעניין המועד ממנו תשולמנה ההטבות, יש לעשות הבחנה בין נכים שנתנה לגביהם החלטת קצין התגמולים המזכה בתגמולים או בתגמולים מוגדלים לפי העניין לפני יום 2013/12/29 – קבוצה זו מכונה נכים ותיקים, לבין נכים שניתנה לגביהם החלטת קצין תגמולים מיום 2013/12/29 ואילך – קבוצה זו מכונה נכים חדשים.

 • לגבי נכים ותיקים – לקבוצה זו לא ישולמו הטבות רטרואקטיבית. נזכיר, כי לקבוצה זו שולמו הטבות מיום ישיבת הוועדה הרפואית בפניה עמד הנכה ובה נקבעה דרגת נכותו המקנה לו את הזכאות להטבה.
 • לגבי נכים חדשים – הזכאות להטבות הנה מיום הזכאות לתגמולים או לתגמולים המוגדלים עפ"י החלטת קצין התגמולים ובלבד שבתקופה הרטרואקטיבית הם עומדים ביתר תנאי הזכאות לקבלת ההטבות.
 

פירוט סוגי ההטבות לנכי צה"ל החדשים בעקבות פסק הדין:

הטבות לנכי צה"ל המשולמות מידי חודש בחודשו

 • נכים ותיקים – ההטבות תשולמנה מיום ישיבת הוועדה הרפואית בפניה עמד הנכה ובה נקבעה דרגת נכותו המקנה לו את הזכאות להטבה.
 • נכים חדשים – ההטבות תשולמנה מיום הזכאות לתגמולים/יום תחילת הנכות.

הטבות שנתיות

 • נכים ותיקים – ההטבות תשולמנה מיום ישיבת הוועדה הרפואית בפניה עמד הנכה ובה נקבעה דרגת נכותו המקנה לו את הזכאות להטבה.
 • נכים חדשים – ההטבות תשולמנה מיום הזכאות לתגמולים/יום תחילת הנכות.
 •  
 
הטבות לנכי צה"ל הדורשות הוכחת זכאות, לרבות שינוי במצב משפחתי
 • הטבות הדורשות הוכחת זכאות, לרבות שינויים במצב משפחתי – הטבה הדורשת הוכחת זכאות תשולם מיום פניית הזכאי לקבלתה בצירוף הוכחת זכאותו. כלומר, שבמועד הרלוונטי עמד הנכה בתנאי הזכאות להטבה, מימש את ההטבה בפועל והציג הוכחה בדבר התשלום.
 • במקרה של שינוי מצב משפחתי יש לפנות תוך שנה מיום השינוי.
 • לגבי נכים חדשים בלבד – אם הוכיחו כי בתקופה הרטרואקטיבית, עמדו בתנאי הזכאות אלא שלא יכלו להגיש בקשה מהטעם שטרם הוכרו או טרם נקבעה דרגת הנכות המזכה, לפי העניין – תינתן הטבה גם עבור התקופה הרטרואקטיבית ובלבד שיגישו בקשה לקבלת ההטבה תוך שנה מיום החלטת קצין התגמולים.


הטבות לנכי צה"ל הנובעות מהחזר על הוצאה שהייתה בפועל

 • החזרים שנתיים ישולמו לזכאי במסגרת אותה שנת תקציב או שנת לימודים שוטפת.
 • החזרים שאינם שנתיים ישולמו לזכאי אם הפנייה הוגשה בתוך שנה מיום ההוצאה המזכה בהחזר ולא יאוחר מכך.
 • לנכים חדשים – החזרים שנתיים או החזרים שאינם שנתיים ישולמו מיום מועד הזכאות לתגמולים, ובלבד שהנכה פנה בבקשה לקבלת ההחזר בתוך שנה מיום החלטת קצין התגמולים וצירף לבקשה מסמכים המעידים על מימוש ההטבה והוכחת תשלום. הטבות בטיפול הרווחה.
אורו-גניטלית - הטבות לנכי צה"ל - רכב רפואי

הטבות לנכי צה"ל שנתיות

הבראה מענק

נכים המוכרים בדרגת נכות %30 ומעלה או נכים המקבלים תג"מ יהיו זכאים למענק הבראה. המענק יינתן מידי שנה וישולם בתגמול חודש יוני. גובה המענק יקבע בהתאם לקריטריונים המופיעים בהוראת האגף.

מענק שנתי לציוד ביתי

נכה, המוכר על ידי אגף שיקום נכים, שדרגת נכותו %20 ומעלה זכאי למענק שנתי לציוד ביתי. מענק זה משולם באופן אוטומטי, ללא צורך בפניית הזכאי, בתגמול חודש מרץ מידי שנה. גובה המענק הנו בהתאם להוראת האגף.

השתתפות ברכישת 4 מוצרי חשמל לנכים

נכה, המוכר על ידי אגף שיקום נכים, שדרגת נכותו %10%-19 כולל (למי שהוכר עד 1996/01/01) ושנישא או החל לחיות עם אישה, ידועתו בציבור (על פי הסכם משפטי לחיים משותפים), שלא היה נשוי לפני שעמד בפני וועדה רפואית ראשונה, שעל פי החלטתה קמה לו הזכאות להטבה ובלבד שנישואים אלו או ההסכם המשפטי נערכו מ-1987/04/01 – יהיה זכאי להחזר חד פעמי. 

החזר זה מהווה השתתפות ברכישת מקרר, טלוויזיה, מכונת כביסה ותנור בישול ואפיה. ההחזר הנו בהתאם לסכום הנקוב בהוראת האגף. ההחזרים ישולמו לזכאי באופן חד פעמי, עבור כל פריט ובלבד שמוצרים אלו נרכשו לאחר שעמד בפני הוועדה הרפואית ולאחר שנישא. נכה שהינו משפחה חד הורית זכאי אף הוא להשתתפות ברכישת המוצרים כאמור. 

לצורך מימוש הזכאות על הזכאי לפנות לעובד הרווחה במחוז המטפל, בצרוף קבלה מקורית על שמו של הזכאי ופירוט המוצר/ים שנרכש/ו. נכה שהינו משפחה חד הורית יצרף גם צילום ספח תעודת זהות המעיד על מצבו המשפחתי ותצהיר על כך שילדו מתגורר עמו דרך קבע.

השתתפות בעלות שיחות ודמי שימוש בטלפון נכה

המוכר על ידי אגף שיקום נכים, שדרגת נכותו %20 ומעלה (%10 ומעלה למי שהוכר עד 1996/01/01 ) זכאי להשתתפות בעלות שיחות ודמי שימוש בטלפון. ההשתתפות משולמת באופן אוטומטי בחודש ינואר עבור כל השנה. בנוסף לכך, זכאי באופן חד פעמי גם להשתתפות בגובה של %50 מדמי התקנת טלפון או העתקתו, אך לא יותר מהסכום המרבי שנקבע. זאת, כמפורט בהוראת האגף. נכה המוכר בגין עיוורון (סוג פגימה 94 ) בדרגת נכות %100 ויותר – המענק הנו חודשי.

דמי נסיעה קבועים לנכים

דמי נסיעות חודשיים ישולמו לנכה שאינו זכאי לרכב רפואי ולא מקבל תשלום בעבור אחזקת רכב.

לא ישולמו דמי נסיעות חודשיים לזכאי המקבל תשלום בעבור אחזקת רכב או קצבת ניידות מהמוסד לביטוח לאומי. גם אם התשלום הוא בשל פגיעה שונה.

הזכאות להטבה זו וגובה ההטבה הנם בהתאם למפורט בהוראה.

דמי חימום

נכים מדרגת נכות %50 ומעלה, בפגימות מסוימות ולפי דרגת נכותם, זכאים לדמי חימום המשולמים לפי מספר רמות, בתגמול חודש נובמבר מידי שנה. המענק משולם ללא צורך בפניית הזכאי.

רמת התשלום לזכאי נקבעת לפי דרגת הנכות ואזור המגורים בעת תשלום המענק ובהתאם לקבוע בהוראה.

דמי קירור

נכים בפגימות מסוימות ולפי דרגת נכותם ומקום מגוריהם, זכאים לדמי קירור המשולמים לפי מספר רמות, בתגמול חודש מאי מידי שנה. המענק משולם ללא צורך בפניית הזכאי. רמת התשלום לזכאי נקבעת לפי דרגת הנכות ואזור המגורים בעת תשלום המענק ובהתאם לקבוע בהוראה.

מענקי חג לנכים המקבלים תג"מ

נכים המתקיימים מתגמולים מיוחדים בלבד, במשך תקופה של שנה לפחות, זכאים למענק חג פעמיים בשנה.

התשלום מבוצע באופן אוטומטי בתגמולי חודש מרץ ואוגוסט. הזכאות היא על פי סטטוס הזכאי בחודש תשלום ההטבה בלבד.

מענק תחילת שנת לימודים

מענק תחילת שנת הלימודים יינתן כהשתתפות בהוצאות הנדרשות עם תחילת שנת הלימודים לנכים המתקיימים מתגמול קיום.

המענק יינתן עבור כל ילד של זכאי שגילו מ-6-17 כולל. הגיל הקובע לתשלום ההטבה לראשונה, עבור כל ילד, יחושב כך שבשנה הקלנדרית, בה משולמת ההטבה ימלאו לילד 6.

המענק ישולם עבור שנת הלימודים המתחילה בחודש ספטמבר ואילך. הזכאות תיקבע על פי סטטוס הזכאי בחודש תשלום ההטבה.

הכרה כנכה צהל

נחבלת או חלית במהלך השירות?​

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכי אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון כאן לשירותך.

הטבות לנכי צה"ל הדורשות פנייה למחוז

לצורך בדיקת הזכאות והגשת הבקשה יש לפנות לתחום הרווחה במחוז.

מענק השתתפות בתשלום מס הכנסה שנתי

נכה, המוכר על ידי אגף שיקום נכים, שדרגת נכותו %19 ומעלה וזכאי לתגמול חודשי ומשלם מס מיגיעה אישית – יהיה זכאי למענק מס הכנסה בהתאם לקריטריונים המפורטים בהוראה.

ניתן לקבל את המענק החל מחודש ינואר, עבור שנת המס שהסתיימה. לצורך קבלת המענק על הזכאי להמציא לעובד הרווחה במחוז המטפל אישור מרשות המיסים לתשלום מס הכנסה לשנת המס או תלוש שכר של חודש דצמבר של אותה השנה.

נכה שהוכר לאחר תחילת שנת המס בגינה משולם המענק, יהיה זכאי למענק חלקי, השווה לחלק השניים-עשר של המענק במכפלת מספר החודשים שנשארו עד לסיום שנת המס. גובה המענק יקבע על פי דרגת הנכות ביום הקובע. שינויים שיחולו בדרגת הנכות של הזכאי במהלך אותה שנה לא יחשבו לצורך שינוי בקביעת גובה המענק.

מענק נישואים

נכה, המוכר על ידי אגף שיקום נכים, שדרגת נכותו %20 ומעלה (%10 ומעלה למי שהוכר עד 1996/01/01) וזכאי להטבות, הבא בברית נישואין או שהחל לחיות עם אישה הידועה בציבור כבת זוגו, ונחתם ביניהם הסכם משפטי לחיים משותפים – זכאי לקבלת מענק נישואין. רמת המענק הינה בהתאם לגובה אחוזי הנכות, כפי שהיה בחודש הנישואין.

את הבקשה לקבלת מענק יש להפנות לעובד הרווחה במחוז השיקום המטפל וזאת בתוך שנה מיום הנישואין ובצרוף אישור על הנישואין או הסכם משפטי לחיים משותפים.

מענק לסידור ראשון

נכה שדרגת נכותו %100 +מיוחדת, בטרם נישא ושלא ניתן לו מענק נישואין ונכנס להתגורר לראשונה בדירת קבע – זכאי ל-%70 ממענק הנישואין בהתאם לסוג הפגיעה.

%30 הנותרים מהמענק האמור יינתנו לזכאי לאחר נישואיו. את הבקשה לקבלת מענק לסידור ראשון יש להפנות לעובד הרווחה במחוז השיקום המטפל. זאת, בצרוף חוזה רכישת דירה הכולל את מועד האכלוס.

מענקי בת/בר מצווה של ילדי נכים המתקיימים מתגמולים מיוחדים בלבד

זכאים המתקיימים מתגמולים מיוחדים בלבד (נצרך ותג"מ) זכאים למענק בר/בת מצווה במלאות 13 שנה לבנם או 12 שנה לבתם. התשלום מתבצע באופן יזום ואינו מחייב פניית הזכאי.

יצוין, כי הטבה זו, מוענקת בנוסף לקבוע בחוק וממומנת מכספי עיזבונות, המועברים על ידי האפוטרופוס הכללי, וניתנת רק כאשר מתקבלים העיזבונות.

מענקי נישואין של ילדי נכים המתקיימים מתגמולים מיוחדים בלבד

זכאים המתקיימים מתגמולים מיוחדים בלבד (נצרך, תג"מ) זכאים לקבלת מענק עם נישואי ילדם. המענק יינתן לילדו של הנכה פעם אחת בלבד. לצורך קבלת המענק, יש לפנות לעובד הרווחה במחוז השיקום, בתוך שנה מיום הנישואין ובצירוף אישור נישואין.

יצוין שהטבה זו היא הטבה המוענקת בנוסף לקבוע בחוק. היא ממומנת מכספי עיזבונות המועברים על ידי האפוטרופוס הכללי.

מענק השתתפות בלימודים על תיכוניים ואקדמיים לילדי נכים

נכה, המוכר על ידי אגף שיקום נכים, שדרגת נכותו %20 ומעלה (%10 ומעלה למי שהוכר עד 1996/01/01) זכאים להשתתפות במימון לימודי ילדיהם הלומדים כסטודנטים מן המניין.

ילדי נכה שנפטר, אשר קבלו סיוע בלימודים בטרם נפטר הנכה, ימשיכו לקבל את הסיוע בהתאם לתכנית הלימודים שאושרה להם.

ההשתתפות במימון לימודים על תיכוניים ואקדמאים לילדי נכה שהתחילו לימודיהם האקדמאים תינתן עד הגיע התלמיד לגיל 30.

זכאי המבקש השתתפות במימון לימודים על תיכוניים ואקדמאים לילדו יפנה בבקשה לעובד הרווחה במחוז המטפל באמצעות טופס בקשה למענק השתתפות במימון לימודים. בנוסף, הוא יצרף את המסמכים הבאים:

 • אישור רשמי וחתום ממוסד הלימודים המעיד על לימודי ילדו בשנת הלימודים הנוכחית בציון התואר ומגמת הלימוד.
 • אישור ממוכן ממדור חשבונות סטודנטים, הנושא תאריך שלאחר תום הסמסטר הראשון ואשר מופיעים בו מרכיבי שכר הלימוד או חתימה של הנהלת בית ספר על גבי חלק ב' של טופס הבקשה. בטופס הבקשה ימולאו כל פרטים הנדרשים ובציון גובה שכר הלימוד היסודי ששולם בפועל, לאחר כל הניכויים (מלגות, הנחות וכדומה).

ניתן להעביר את הבקשות רק לאחר הסמסטר ראשון והחל מראשון לפברואר בלבד ועד לסוף השנה הקלנדרית. לא יאושרו בקשות שיתקבלו לאחר סוף השנה הקלנדרית של שנת הלימודים.

מענק לידה לנכה (אישה) חד הורית

מענק לידה יינתן לנכה (אשה) חד הורית, לאחר לידה, המוכרת בדרגת נכות %20 ומעלה. המענק יינתן כסיוע להתארגנות עקב הלידה. המענק יינתן בעבור כל לידה של הנכה.

מימוש הזכאות מותנה בפניית הזכאית לעובד הרווחה במחוז השיקום בבקשה לקבלת הסיוע וזאת בתוך שנה מיום הלידה ובצירוף האישורים הנדרשים.

הטבות לזכאי %100+

מיסים עירוניים ומיסי מקרקעין 

לבדיקת זכאות ולהגשת בקשה יש לפנות לתחום הרווחה במחוז.

החזר דמי חכירה ודמי היוון חד פעמיים ניתנים לנכים שדרגת נכותם הינה %100 +מיוחדת

נכה שדרגת נכותו %100 (+נכות מיוחדת) זכאי להחזר דמי חכירה שנתיים.

נכה בדרגת נכות %100  (+נכות מיוחדת) לצמיתות, שהינו משותק (סימול פגיעה 01 או 03 ) או קטוע שתי רגליים (סימול פגיעה 54 או פגיעה המותאמת לסימול זה על פי אישור הרופא הראשי) – זכאי להחזר דמי היוון, כחלופה לדמי חכירה שנתיים.

דמי חכירה שנתיים או דמי היוון יינתנו עבור המגרש עליו בנוי הבית שבבעלות הנכה ובתנאי שייעוד המגרש כאמור הנו למגורים או עבור הדירה בה הוא מתגורר (כולל בבניין משותף) ובלבד שהתשלום הנדרש ממנהל מקרקעי ישראל הנו על שם הנכה.

החזר דמי היוון הנו חד פעמי ועבור בית אחד בלבד, ולאחריו לא ישולמו דמי חכירה או דמי היוון, לרבות הפרשים בגין בית אחר.

לא ישולמו דמי חכירה שנתיים עבור אותה תקופה עבורה שולם היוון.

הסיוע יינתן עבור הנכס בכתובת בה מתגורר הנכה הסיוע יינתן עבור התשלום ששולם בפועל ולא ישולמו הפרשים ו/או ריביות פיגורים.

השתתפות בתשלום ביטוח בריאות ממלכתי

נכה בדרגת נכות %100 + מיוחדת, שעובד או מקבל פנסיה ממקום עבודתו – זכאי להשתתפות בגובה %75 מתשלום ביטוח בריאות ממלכתי.

גובה ההשתתפות ייקבע בהתאם לגובה התשלום ששולם בחודש מאי. לצורך מימוש הזכאות על הנכה לפנות לעובד הרווחה במחוז המטפל, בצרוף תלוש שכר (לשכירים) או אישור מרואה חשבון או יועץ מס או מהמוסד לביטוח לאומי ובו מפורט סכום הניכוי לביטוח בריאות ממלכתי שהועבר בחודש מאי.

מענק השתתפות ברכישת טלפון סלולרי להתקנה ברכב

הזכאות למענק השתתפות ברכישת טלפון סלולרי להתקנה ברכבו של נכה קשה, ניתנת לנכים קשים בדרגת נכות %100 +מיוחדת, המוכרים בסוגי הפגימות ספציפיות.

הזכאות למענק הנה חד פעמית. גובה ההשתתפות יהיה %50 מעלות המכשיר והתקנתו ברכב, אך לא יעלה על הסכום הנקוב בהוראה.

על מנת לממש הטבה זו, על הזכאי לפנות לעובד הרווחה במחוז, בצירוף חשבונית מס (מקור בלבד) וקבלה (מקור בלבד), המעידות על רכישת המכשיר. על גבי החשבונית והקבלה יצוין גם מספר הרכב בו הותקן המכשיר.

מענק אש"ל בחו"ל

נכה בדרגת נכות %100 +מיוחדת, זכאי למענק בגין נסיעה פרטית לחו"ל. הזכאות היא אחת לשלוש שנים מיום הנסיעה הקודמת. גובה המענק יקבע בהתאם לסוג הפגימה ובהתאם לקריטריונים המופיעים בהוראה.

זכאי המבקש לקבל את המענק יפנה, לאחר חזרתו לארץ, לאגף השיקום וזאת בצירוף קבלה מקורית על שם הזכאי המעידה על רכישת כרטיס הטיסה וכן כרטיס עליה וירידה מהמטוס של הזכאי.

השתתפות בתשלום מיסים עירוניים (ארנונה) לנכים שדרגת נכותם %100+

ההשתתפות בתשלום מיסים עירוניים (ארנונה) לנכים שדרגת נכותם %100 +היא בשיעור %40 מתשלום המסים העירוניים ששולמו על ידי הזכאי בפועל. זאת לאחר ההנחה שהוא זכאי לה, כפי שנקבע בחוק הרשויות המקומיות.

על הזכאי להעביר אישור על תשלום המיסים השנתי, לצורך קבלת ההשתתפות בהתאם.

הטבות בטיפול המרפאה לבדיקת זכאות ולהגשת בקשות יש לפנות למרפאת המחוז.

החזר הוצאות נסיעה לטיפולים רפואיים

נכה מוכר על ידי משהב"ט, הזכאי לטיפול רפואי או תובע להכרה בנכות בעל אישור לטיפול רפואי (א.ט.ר) הנדרש לנסיעה לצורכי טיפול רפואי, טיפול פארא-רפואי או לקבלת ציוד רפואי ותיקונו, אשר הופנה באמצעות אגף השיקום – זכאי להחזר הוצאות נסיעה.

מידה ויש ברשות הזכאי רכב רפואי או נסע ברכבו הפרטי – חישוב ההחזר יבוצע על פי ק"מ.

במידה ונסע בתחבורה הציבורית (לא כולל מוניות) – יקבל החזר בהתאם לשוברי הנסיעה ותעריף התחבורה הציבורית.

ביגוד מענק

מענק ביגוד הנו מענק כספי הניתן לזכאים כחלק מטיפול עקב נכותם הייחודית ו/או שימושם במכשירים אורטופדים רפואיים כמפורט בהוראה.

מימוש המענק מותנה בפניית הזכאי בכתב, לרופא המחוזי. המענק משולם לזכאים בתגמול חודש יוני של כל שנה קלנדרית.

מענק ציוד משתחק

ציוד משתחק הוא ציוד לשימוש אישי יומיומי, הכולל כלי מיטה ובגדים תחתונים.

הזכאות למענק היא בהתאם להוראה. המענק השנתי ישולם בתגמול חודש יולי.

מענק נעליים

מענק נעליים מיועד לנכים אשר לנכותם יש השלכה ישירה על מערכת התנועה שלהם, על פי קריטריונים המפורטים בהוראה. המענק ניתן לזכאים אחת לשנה בתגמול חודש יוני, כעזרה ברכישת נעליים. נכה לא יהיה זכאי לנעליים ולמענק נעליים בו זמנית. נכה אשר קיבל בפועל מענק נעליים ומבקש להחליף מענק נעליים לנעליים אורטופדיות ואשר נקבעה לו זכאות לכך לא יוכל לקבל הפנייה לנעלים עד תום שנת המענק.

נכה המבקש להחליף זכאותו לנעליים במענק לנעליים תשונה זכאותו בשנת התקציב הבאה על פי סוג הזכאות ובהתאמה.

הגדרת נכה צהל

נחבלת או חלית במהלך השירות?​

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכי אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון כאן לשירותך.

הטבות סוציאליות

השתתפות בהוצאות נסיעה לעבודה, ללימודים ולהתנדבות לעיוורים

נכה עיוור, שדרגת נכותו %100 +מיוחדת, זכאי להשתתפות בהוצאות נסיעה לעבודה, ללימודים ולהתנדבות במקרים הבאים:

 • לומד במוסד להשכלה גבוהה במימון המשרד.
 • עובד או מתנדב באופן קבוע במקום עבודה, לפחות 3 ימים בשבוע.

לנכים העובדים במקום עבודה קבוע, תינתן ההטבה עד הגיעם לגיל פרישה כמוגדר בחוק.

לנכים לומדים או מתנדבים ההטבה תינתן מדי שנה.

לזכאי אשר סיים לימודיו, תופסק ההטבה שלושה חודשים לאחר סיום חובות הלימודים ותחודש רק במידה וישתלב בתעסוקה קבועה ויענה לקריטריונים המזכים בהטבה זו.

זכאי המבקש השתתפות בהוצאות נסיעה יפנה לעובד הרווחה במחוז השיקום בו הוא מטופל.

הזכאי יצרף לבקשתו אישור על לימודיו, אישור ממעסיקו, או הצהרה על היותו בעל עסק עצמאי.

הוצאות נסיעה לאבחון או טיפול פסיכולוגי

נכה הנוסע בתחבורה הציבורית לאבחון או טיפול פסיכולוגי, זכאי למימון מלוא הוצאות הנסיעה באוטובוס או ברכבת. כל עוד אינו בעל רכב רפואי, אינו מקבל דמי נסיעות מאגף השיקום והאבחון או הטיפול נערך במרחק העולה על 20 ק"מ ממקום מגוריו (לכיוון אחד).

הוצאות נסיעה ללימודים

נכה שלימודיו אושרו על פי התקנות, הנוסע בתחבורה הציבורית ללימודים (או נכה הנמצא במרכז שיקום) – זכאי למימון מלוא הוצאות הנסיעה באוטובוס או ברכבת. זאת לפי מספר ימי הלימוד בחודש בפועל אם עומד מקבל דמי קיום, אינו בעל רכב רפואי, בית הספר או מרכז השיקום נמצא במרחק העולה על 20 ק"מ ממקום מגוריו (לכיוון אחד).

נכה שלימודיו אושרו בהתאם לתקנון, אך אינו מקבל דמי קיום והמרחק למקום הלימודים מעל ל – 20 ק"מ – יהיה זכאי אף הוא להחזר הוצאות נסיעה ללימודים.

הוצאות נסיעה למועדונים שיקומיים

נכה, הנוסע בתחבורה הציבורית למועדון שיקומי ומדווח על מספר הביקורים שביקר בפועל במועדון השיקומי במהלך החודש – זכאי למימון מלוא הוצאות הנסיעה באוטובוס או ברכבת. זאת, אם אינו בעל רכב רפואי והמועדון השיקומי נמצא במרחק העולה על 20 ק"מ ממקום מגוריו לכיוון אחד.

(נכה שהוא בעל רכב רפואי – יקבל החזר הוצאות על פי דיווח ק"מ).

סיוע לבני משפחה של נכה מאושפז

בני משפחה של נכה מאושפז (הורים, אחים, ילדים, אישה של פצוע מאושפז) זכאים להחזר הוצאות כלכלה, נסיעה והלנה. ההחזר יינתן מיום השחרור של הפצוע מצה"ל.

הזכאות נקבעת בהתאם לחומרת הפציעה, תדירות ומספר המבקרים ועל פי הכללים הכתובים בהוראה.

יינתן גם החזר אבדן ימי עבודה לבן משפחה אחד, כל עוד המצב הרפואי מחייב המצאות בן משפחה ליד מיטתו.

כמו כן, יינתן החזר בעד שמרטף לילדי הפצוע או אחיו הקטנים (עד גיל 12) מיום הפציעה/האשפוז.

השתתפות בהוצאות צהרון לילדי נכים המוכרים על פוסט טראומה (PTSD)

נכה שדרגת נכותו המוכרת הנה בגובה %30 ומעלה בגין פוסט טראומה (PTSD) זכאי לעזרה במימון הוצאות לצהרון עבור ילדיו הלומדים בכיתות א'-ד'. זאת כאשר קיים צורך בשהיית הילדים מחוץ לבית בגלל מצבו הנפשי של הנכה (אישור פסיכיאטר/פסיכולוג).

הסיוע יינתן עבור חודשי הלימודים ספטמבר – יוני, כנגד הצגת קבלה על התשלום לצהרון.

סיוע זה מהווה הטבה הנובעת מהחזר על הוצאה שבוצעה בפועל. הטבה זו תשולם במסגרת אותה שנת לימודים בה בוצעה ההוצאה וכנגד הצגת הוכחה על התשלום.

סיוע בהוצאות צהרון לא יינתן למי שמקבל עבור הילד סיוע לפנימייה לפי הוראה 01.84.

השתתפות בהוצאות קייטנה לילדי נכים המוכרים על פוסט טראומה (PTSD)

נכה שדרגת נכותו המוכרת הנה בגובה %30 ומעלה בגין פוסט טראומה (PTSD), זכאי להשתתפות בהוצאות על קייטנה שנערכת במהלך החופשות שבמסגרת שנת לימודים (אוגוסט- ספטמבר), עבור כל ילד עד כתה יב'. ההטבה תשולם בהתאם לבקשה שהוגשה תוך שנה מיום ההוצאה בפועל וכנגד הצגת קבלה על התשלום.

לא תינתן השתתפות בקייטנה למי שמקבל סיוע למעון לפי הוראה 01.84 עבור אותה התקופה.

השתתפות במימון הוצאות מעון/צהרון לילדי נכים נפגעי נפש/נפגעי ראש

נכה פגוע נפש או פגוע ראש, אשר עומד בקריטריונים המפורטים בהוראה ואשר פסיכיאטר או פסיכולוג או עובד שיקום קבעו שבגין מצבו הנפשי ותפקודו הלקוי יש צורך בהוצאת הילד מהבית למעון או לצהרון.

גיל הילד הנו עד 6 שנים, או עד סיום גן חובה, המאוחר ביניהם. הנכה ישתתף בהוצאות בגובה "השתתפות עצמית" לבית אב.

סיוע מקרן עיזבונות

הסיוע מקרן עזבונות, הקדשים ותרומות הוא סיוע הניתן בהתאם לכללים שקבעו הקרן, ההקדש או נותן התרומה ואין לו קשר עם מערכת המענקים וההלוואות של אגף שיקום נכים, המשולמים מכוח החוק התקנות והוראות האגף.

השתתפות בשכר לימוד או בהוצאות מיוחדות לתואר שלישי

זכאות לנכים מ-%50 ומעלה.

גובה הסיוע יבחן לפי העניין ותקציב העיזבונות לטובת הנושא.

על הזכאי לפנות למחוז השיקום בצירוף טופס בקשה ומסמכים רלוונטיים. תקופת הסיוע היא לשנה ממועד ההחלטה, אלא אם כן נקבע אחרת בהחלטת הועדה. הסיוע מותנה בכך שהזכאי יגיש חשבונית על תשלום ראשון וקבלת מקור עד 60 יום ממועד ההחלטה. אלא אם כן, נקבע אחרת בהחלטת הועדה.

מועד אחרון לקבלת חשבוניות באגף – 30 יום לאחר תקופת הסיוע.

חשבוניות שתתקבלנה באגף לאחר מועד זה – לא תאושרנה.

טיפולי שיניים

זכאות לנכה נצרך ונכה המתקיים מתגמול מיוחד (תג"מ).

גובה הסיוע בהתאם לקבוע בהוראה.

על הזכאי לפנות למחוז השיקום בצירוף טופס בקשה, תוכנית טיפול והצעות מחיר.

תקופת הסיוע היא לשנה ממועד ההחלטה, אלא אם כן נקבע אחרת בהחלטת הועדה. הסיוע מותנה בכך שהזכאי יגיש חשבונית על תשלום ראשון וקבלת מקור עד 60 יום ממועד ההחלטה. אלא אם כן, נקבע אחרת בהחלטת הועדה.

מועד אחרון לקבלת חשבוניות באגף – 30 יום לאחר תקופת הסיוע.

חשבוניות שתתקבלנה באגף לאחר מועד זה – לא תאושרנה.

טלפון סלולארי מיוחד לעיוורים

זכאות לנכים עיוורים בדרגת נכות %100+ ובלבד שלא רכש טלפון חכם.

הזכאות להחלפה בכל 3 שנים.

גובה הסיוע בהתאם לקבוע בהוראה.

על הזכאי לפנות למחוז השיקום בצירוף טופס בקשה.

תקופת הסיוע היא ל-60 יום ממועד ההחלטה, אלא אם נקבע אחרת בהחלטת הוועדה.

מועד אחרון לקבלת חשבוניות באגף – 30 יום לאחר תקופת הסיוע.

חשבוניות שתתקבלנה באגף לאחר מועד זה – לא תאושרנה.

תקופת הסיוע הינה ל- 60 יום ממועד ההחלטה אלא אם כן נקבע אחרת בהחלטת הועדה.

ביצוע כנגד קבלות מקוריות + חשבונית מס מקורית.

מועד אחרון לקבלת חשבוניות באגף – 30 יום לאחר תקופת הסיוע. חשבוניות שתתקבלנה באגף לאחר מועד זה לא תאושר לתשלום.

לימודי מקצוע אחרי תואר ראשון (במקום תואר שני)

זכאות לנכים מ-%20 ומעלה, בוגרי תואר ראשון.

גובה הסיוע עד לגובה שכר לימוד לתואר שני הנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה לתקופת לימודים עד שנתיים.

על הזכאי לפנות למחוז השיקום בצירוף טופס בקשה.

ביצוע כנגד קבלות מקור ואישור לימודים. התשלום הנו לכל שנה בנפרד.

תקופת הסיוע היא לשנה ממועד ההחלטה, אלא אם כן נקבע אחרת בהחלטת הועדה. הסיוע מותנה בכך שהזכאי יגיש חשבונית על תשלום ראשון וקבלת מקור עד 60 יום ממועד ההחלטה. אלא אם כן, נקבע אחרת בהחלטת הועדה. מועד אחרון לקבלת חשבוניות באגף – 30 יום לאחר תקופת הסיוע.

חשבוניות שתתקבלנה באגף לאחר מועד זה – לא תאושרנה.

 

נכי צה ל זכויות

מחשב (נייח, נייד, טאבלט-מחשב לוח, טלפון חכם) – סיוע לנכים בדרגת נכות מיוחדת %100 + ונכים %80 ומעלה, מתוכם לפחות %50 בגין פגיעת ראש:

הזכאות להחלפה בכל 4 שנים.

נכה שאושר לו מחשב וזקוק להדרכה – זכאי לקבל סיוע בהדרכה עד 20 שעות.

נכה שאושר לו מחשב וזקוק בגין נכותו המוכרת לאביזרי עזר, מקלדת מיוחדת, עכבר מיוחד – זכאי לסיוע לרכישתם.

גובה הסיוע בהתאם לקבוע בהוראה.

על הזכאי לפנות למחוז השיקום בצירוף טופס בקשה.

תקופת הסיוע היא ל-60 יום ממועד ההחלטה, אלא אם נקבע אחרת בהחלטת הוועדה.

מועד אחרון לקבלת חשבוניות באגף – 30 יום לאחר תקופת הסיוע.

חשבוניות שתתקבלנה באגף לאחר מועד זה – לא תאושרנה.

תקופת הסיוע הנה ל- 60 יום ממועד ההחלטה אלא אם כן נקבע אחרת בהחלטת הועדה.

ביצוע כנגד קבלות מקוריות + חשבונית מס מקורית. מועד אחרון לקבלת חשבוניות באגף – 30 יום לאחר תקופת הסיוע. חשבוניות שתתקבלנה באגף לאחר מועד זה לא תאושר לתשלום.

מחשב (נייח, נייד, טאבלט-מחשב לוח, טלפון חכם) – סיוע לנכים עיוורים %100+ הזכאות להחלפה בכל 5.3 שנים.

נכה שאושר לו מחשב זכאי לסיוע ברכישת תכנות ייעודיות לעיוורים, אשר מסייעות בהתמודדות עם המגבלות וכן לעדכון תכנות אלו לפי הצורך.

נכה עיוור שעובד לפרנסתו, שכיר או עצמאי, הזקוק לתכנות ייעודיות לעיוורים, המסייעות בהתמודדות עם המגבלות וזאת לצורך עבודתו ולא מקבל מימון לתכנות אלו ממקום עבודתו – זכאי קבלת התכנות למחשב במקום עבודתו, בנוסף לזכאותו לתכנות למחשב בביתו.

נכה עיוור העובד לפרנסתו כעצמאי – זכאי לסיוע ברכישת מחשב נוסף לעסק.

גובה הסיוע בהתאם לקבוע בהוראה.

על הזכאי לפנות למחוז השיקום בצירוף טופס בקשה.

תקופת הסיוע היא ל-60 יום ממועד ההחלטה, אלא אם נקבע אחרת בהחלטת הוועדה.

מועד אחרון לקבלת חשבוניות באגף – 30 יום לאחר תקופת הסיוע.

חשבוניות שתתקבלנה באגף לאחר מועד זה – לא תאושרנה.

תקופת הסיוע הינה ל- 60 יום ממועד ההחלטה אלא אם כן נקבע אחרת בהחלטת הועדה.

ביצוע כנגד קבלות מקוריות + חשבונית מס מקורית.

מועד אחרון לקבלת חשבוניות באגף – 30 יום לאחר תקופת הסיוע. חשבוניות שתתקבלנה באגף לאחר מועד זה לא תאושר לתשלום.

צהרון וקייטנה לילדי נשים נכות חד הוריות

סיוע זה מותנה בקיום מקורות תקציביים לנושא מקרן עיזבונות וניתן בהתאם לקבוע בהוראה.

על הזכאית לפנות למחוז השיקום בצירוף טופס בקשה.

מתן הסיוע יתבצע כנגד קבלות מקוריות וחשבונית מס מקורית.

ציוד ביתי הנדרש להתאמת ונגישות בדיור עבור הנכה כגון: מעלון, מערכת אוורור וכדומה

סיוע לנכים קשים, בדרגת נכות מ-%50 ומעלה, הזקוקים לסיוע מיוחד ואשר אינו ניתן להם לפי הוראות האגף.

הסיוע כפוף להמלצות רפואיות. הסיוע הוא חד פעמי ועד לגובה הסיוע הקבוע בהוראת האגף.

ציוד ביתי: מכשירי חשמל וריהוט בסיסי

סיוע לנכים בדרגת נכות %50 ומעלה, הזקוקים לסיוע מיוחד ברכישת ציוד ביתי בשל נסיבות מיוחדות וחריגות. הסיוע הוא חד פעמי ועד לגובה הסיוע הקבוע בהוראת האגף.

קורס / מבחן פסיכומטרי

זכאות לנכים מ-%20 ומעלה. קיימת הנכה גם באמצעות הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים.

לא יינתן כפל. הזכאות הנה חד פעמית. גובה הסיוע בהתאם לקבוע בהוראה.

על הזכאי לפנות למחוז השיקום בצירוף טופס בקשה. תקופת הסיוע היא ל-60 יום ממועד ההחלטה, אלא אם נקבע אחרת בהחלטת הוועדה.

מועד אחרון לקבלת חשבוניות באגף – 30 יום לאחר תקופת הסיוע. חשבוניות שתתקבלנה באגף לאחר מועד זה – לא תאושרנה.

תקופת הסיוע הנה ל- 60 יום ממועד ההחלטה אלא אם כן נקבע אחרת בהחלטת הועדה.

ביצוע כנגד קבלות מקוריות + חשבונית מס מקורית.

מועד אחרון לקבלת חשבוניות באגף – 30 יום לאחר תקופת הסיוע. חשבוניות שתתקבלנה באגף לאחר מועד זה לא תאושר לתשלום.

שכר לימוד לתואר שני

זכאות לנכים מ-%20 ומעלה, בוגרי תואר ראשון, הלומדים לקראת תואר שני שהינו בזיקה מקצועית לתואר הראשון.

גובה הסיוע עד לגובה שכר לימוד לתואר שני הנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה. גובה הסיוע לא יעלה על גובה שכר לימוד לשנתיים, אך הנכה יוכל לפרוס את לימודי בפועל עד 3 שנים.

על הזכאי לפנות למחוז השיקום בצירוף טופס בקשה ואישור קבלה ללימודים.

ביצוע כנגד קבלות מקור / אישור מדור שכר לימוד סטודנטים על ביצוע התשלום. התשלום הנו לכל שנה בנפרד.

תקופת הסיוע היא לשנה ממועד ההחלטה, אלא אם כן נקבע אחרת בהחלטת הועדה. הסיוע מותנה בכך שהזכאי יגיש חשבונית על תשלום ראשון וקבלת מקור עד 60 יום ממועד ההחלטה. אלא אם כן, נקבע אחרת בהחלטת הועדה.

מועד אחרון לקבלת חשבוניות באגף – 30 יום לאחר תקופת הסיוע.

חשבוניות שתתקבלנה באגף לאחר מועד זה – לא תאושרנה.

תואר ראשון חריג / לימודי מקצוע / הכנת תיק עבודות

זכאות לנכים מ-%20 ומעלה. הזכאות לתואר ראשון/לימודי מקצוע – עד 3 שנים. גובה הסיוע עד לגובה שכר לימוד הקבוע בתקנות הנכים.

על הזכאי לפנות למחוז השיקום בצירוף טופס בקשה וחומר רלוונטי.

ביצוע כנגד קבלות מקור וחשבונית מקור. ללימודי תאר/מקצוע נדרש אישור לימודים.

תקופת הסיוע היא לשנה ממועד ההחלטה. אלא אם כן, נקבע אחרת בהחלטת הועדה. 

הסיוע מותנה בכך שהזכאי יגיש חשבונית על תשלום ראשון וקבלת מקור עד 60 יום ממועד ההחלטה. אלא אם כן, נקבע אחרת בהחלטת הועדה. מועד אחרון לקבלת חשבוניות באגף – 30 יום לאחר תקופת הסיוע.

חשבוניות שתתקבלנה באגף לאחר מועד זה – לא תאושרנה. הטבות/ הנחות/ פטור מגורמי חוץ

נחבלת או חלית במהלך השירות?​

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכי אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון כאן לשירותך.

פטור מאגרת טלוויזיה

נכה, המוכר על ידי אגף שיקום נכים, שדרגת נכותו %20 ומעלה (%10 ומעלה למי שהוכר עד 1996/01/01) זכאי לפטור מתשלום אגרת טלוויזיה.

הודעת הפטור תשלח לבית הזכאי, על פי רשימות אותן מעביר אגף השיקום, במרוכז, למחלקת הגבייה של רשות השידור, אחת לשנה. במידה וקיבל הזכאי הודעת תשלום, עליו לשלם את האגרה ולהעביר את אישור התשלום לעובד הרווחה לצורך קבלת החזר. לא יינתן החזר בגין קנסות פיגורים.

יצוין שבשנת 2015 לא שולמה אגרת טלוויזיה. הטבה זו תינתן באם תתחדש גביית האגרה.

הנחה במס רכישה

ההנחה במס רכישה מתבססת על תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) תשל"ה – 1974 ,תיקון 11. הנחה זו ניתנת על ידי אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין על פי כלליו.

נכה, המוכר על ידי אגף השיקום, שדרגת נכותו כפי שנקבעה לו הנה לצמיתות ואינה פחותה מ – %19 – זכאי לשלם מס רכישה בשיעורו המינימלי, בעת רכישת זכות במקרקעין לצורך מגורים.

אגף השיקום ייתן לזכאי אישור, אותו עליו להציג בפני רשויות האוצר – אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, לצורך חישוב מס הרכישה בשיעורו המינימלי. זאת, גם כאשר ערך הנכס מחייב מס בשיעור גבוה יותר, על פי מדרגות המס הנקבעות מעת לעת.

הזכאות תינתן פעמיים בלבד בסך הכל.

פונה המבקש אישור זה, יפנה לעובד הרווחה במחוז השיקום בו הוא מטופל ויעביר בקשתו בכתב, בצירוף העתק מחוזה הרכישה של הנכס (דף ראשון, שני ואחרון).

הנחה בתשלום מיסים עירוניים על דירת מגוריו של הזכאי (ארנונה)

ההנחה זו מתבססת על חוק הרשויות המקומיות (פטור לחיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) תשי”ג – 1953 וכן תיקון מספר 17 לחוק הנכים התשנ"ו 1995. זכאים להנחה כל מי שנקבעה לו דרגת נכות %10 ומעלה עפ"י חוק.

ההנחה ניתנת על ידי הרשויות המקומיות, אשר אליהן נשלחות מידי שנה רשימות כל הזכאים להנחה.

זכאי החליף כתובת מגורים במהלך השנה או זכאי שלא עדכן כתובתו ברישומי אגף השיקום ושמו מופיע ברשימה אשר נשלחה לרשות המקומית לפי כתובתו הישנה – ימציא לעובד הרווחה במחוז אישור על כתובתו העדכנית. 

כמו כן הזכאי נדרש לצרף אישור מהרשות המקומית בה התגורר לפני כן. אישור זה מאשר כי ההנחה בארנונה באותה שנת תקציב הופסקה. לאחר הצגת האישורים כנדרש, יוכל הנכה לקבל אישור חד פעמי להנחה ממיסים עירוניים. זאת עד לעדכון כתובתו החדשה במערכות אגף השיקום.

השתתפות באגרת רישום משכנתה

השתתפות באגרת רישום משכנתה מתבססת על תקנות המקרקעין (אגרות) תש"ל, 1970 סעיף .12

נכה, המוכר על ידי אגף שיקום נכים, שדרגת נכותו %20 ומעלה (%10 ומעלה למי שהוכר עד 1996/01/01) וכן בן זוגו של הנכה, זכאי לפטור מתשלום אגרת רישום משכנתה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו).

אגף שיקום נכים ייתן לזכאי אישור, אותו עליו להציג בפני רשויות משרד המשפטים – הלשכה לרישום מקרקעין (טאבו), לצורך מימוש הפטור.

הפטור יינתן לזכאי ולבן/בת זוגו ללא הגבלה.

זכאי המבקש אישור לצורך פטור מאגרה זו, יפנה לעובד הרווחה במחוז השיקום בו הוא מטופל ויעביר בקשתו בכתב.

פטור חלקי מתשלום ארנונה בעסק

הפטור ניתן מכוח חוק הרשויות המקומיות )פטור לחיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה( תשי”ג – 1959 .

הפטור החלקי חל גם על בתי עסק (שאינם מופעלים מדירת מגורים) שבבעלות זכאי אגף השיקום.

נכה צה"ל אשר בבעלותו עסק, המבקש לקבל אישור להנחה בארנונה בגין העסק – יפנה לעובד הרווחה במחוז בו הוא מטופל. יש להציג לעובד הרווחה מסמך המעיד על כך שהעסק בבעלותו וכן את כתובת העסק. עובד הרווחה יבדוק וינפיק אישור לרשות המקומית על פי כתובת העסק. ההחלטה באם לתת ההנחה הנ”ל הנה בסמכות הרשות המקומית בלבד.

פטור מתשלום דמי הסכמה להעברת מקרקעין לנכים שדרגת נכותם אינה פחותה מ – %50

הפטור הנו מתוקף החלטות של מנהל מקרקעי ישראל 695 ,354. נכה, המוכר על ידי אגף שיקום נכים, ודרגת נכותו אינה פחותה מ-%50 – זכאי לפטור מוגבל מתשלום דמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראל, בהתאם להוראות הרשות וכפי שיעודכנו מעת לעת.

הפטור המוגבל יינתן מיום זכאותו של הנכה לתגמולים, בהתאם לקביעת קצין התגמולים.

זכאי המבקש אישור זה לפטור מוגבל מדמי הסכמה, יפנה לעובד הרווחה במחוז השיקום בו הוא מטופל ויעביר בקשתו בכתב.

הנחה מתשלום חשבון המים

בהתאם לתקנות תאגידי המים, ניתנת הנחה בתשלום הוצאות מים לנכים שדרגת נכותם %50 ומעלה או לנכים שדרגת נכותם נמוכה מ-%50 המקבלים תגמול קיום קבוע.

לצורך מתן ההנחה ע"י תאגידי המים, מעביר אגף השיקום לחברת החשמל מידי חודש קובץ, המכיל את פרטי הזכאים להנחה.

ההנחה מתשלום חשבון החשמל

עפ"י תקנות משק החשמל (תשלום מופחת לזכאים שונים), התשע"ה 2015 ,שנכנס לתוקף מ-15/12/20, ניתנות הנחות בתשלום חשבון החשמל לנכים שדרגת נכותם %50 ומעלה או לנכים שדרגת נכותם נמוכה מ-%50 המקבלים תגמול קיום קבוע.

לצורך מתן ההנחה ע"י חברת החשמל, מעביר אגף השיקום לחברת החשמל מידי חודש קובץ, המכיל את פרטי הזכאים להנחה.

מי מוכר כנכה צה"ל?

קבלת הכרה של נכה צה"ל כוללת לעיתים זכויות ופיצויים שונים, כפי שנקבעו בחוק הנכים, תגמולים ושיקום, התשי"ט – 1959. חוק זה מספק הגדרות שונות של מי מוכר כנכה צה"ל ומהן זכויותיו. אם אתם סובלים מפגיעה כתוצאה משירותכם הצבאי או הביטחוני, ייתכן שאתם זכאיים להכרה כנכי כוחות הביטחון. במאמר הבא נסקור מי יכול להיות מוכר כנכה צה"ל, וכיצד תממשו את הזכויות המגיעות לכם על פי חוק.

מי מוגדר כנכה צה"ל?

לפי חוק הנכים, תגמולים ושיקום, התשי"ט – 1959, "נכות" מוגדרת כחוסר יכולת לתפקד באופן תקין, פיזי או נפשי, או היווצרות של מגבלות על תפקוד תקין. בהקשר של צה"ל, נכים הם אלה שפיתחו נכויות במהלך ובגלל שירותם, לרוב עקב חבלה, מחלה או החמרה של מצבים קיימים. 

חוק התגמול והשיקום לנכים מחלק את הנכויות לשלושה סוגים עיקריים:

 • פציעות שנגרמו במהלך שירות בכוחות הביטחון.
 • מחלות שהתפתחו במהלך ובגלל שירות בכוחות הביטחון.
 • החמרה של מחלות או פציעות קיימות מראש המיוחסות לשירות הביטחון.

בעיה מרכזית בקבלת הכרה בנכות בקרב אנשי כוחות הביטחון היא ביסוס קשר סיבתי בין הפגיעה שנגרמה במהלך השירות (בצבא, במשטרה או בשירות בתי הסוהר) לבין הנכות הנובעת מכך. כדי לקבל הכרה כנכה, יש לבסס קשר סיבתי זה בין השירות ובין הנכות הפיזית/נפשית.

אנשים רבים גורסים כי ישנה הכרה אוטומטית של צה"ל או משרד הביטחון בנכות עקב פציעות שנגרמו במהלך השירות. אולם, ללא הגשת תביעה מסודרת עם ראיות לקשר הסיבתי בין מוגבלות שנוצרה ובין השירות, לא ניתן לקבל הכרה בנכות ואת הפיצויים והזכויות הנלווים לה.

היכן מקבלים הכרה בנכות כתוצאה משירות צבאי?

ההכרה בנכות מתבצעת באמצעות אגף השיקום במשרד הביטחון, הכולל את אגף שיקום נכים. הזכאות להכרה בנכות נקבעת על פי קריטריונים מוגדרים, ובתביעות נגד הצבא יש להוכיח את הקשר הסיבתי בין פגיעות ובין נכות שנוצרה.

בחינת הזכאות לנכות על פי חוק כרוכה בתיחום והגדרת הזכויות, ההטבות והזכויות לאנשים המוכרים כנכים על ידי צה"ל. הכינוי "נכי צה"ל" ניתן אך ורק למי שעומד בתנאים ובקריטריונים המפורטים בחוק. כל אדם המבקש הכרה כנכה ע"י צה"ל חייב להגיש תביעה המעידה על נכותו ולבסס קשר סיבתי בין שירותו הצבאי לנכות. תביעה זו יש להגיש לקצין התגמולים ולהעריך על פי תנאי הזכאות הקבועים בחוק.

קביעת אופי וחומרתה של הנכות הינה בסמכותם של קצין התגמולים ומומחים רפואיים/פסיכיאטריים מטעם משרד הביטחון, אשר ממלאים תפקיד מרכזי באבחון הקשר בין תנאי השירות של הנפגע לבין נכות הנובעת מכך. לאחר מכן, התובע מופנה לוועדה רפואית מיוחדת במשרד הביטחון. ועדה זו אחראית על ביצוע בדיקות לבירור זכאותו של התובע וקביעת אחוזי נכות ופיצויים לפי אופי וחומרת הפגיעה. לקצין התגמולים יש סמכות לאשר או לערער על החלטות הוועדה והוא יכול לבחור להעריך מחדש את קביעת הפיצויים או לכנס ועדה רפואית עליונה לאחר תקופה של חצי שנה מקבלת ההחלטה הראשונית.

 

אחוזי נכות בצה"ל

כאמור, אחוזי הנכות שהוועדה הרפואית קובעת משפיעים על קבלת הפיצויים, לפי הדרגות הבאות:

 • אחוזי נכות הנעים בין 1% ל-9%: הכרה בקיומה של נכות, ללא פיצויים.
 • אחוזי נכות של 10% עד 19%: מזכים במענק חד פעמי.
 • אחוזי נכות של 20% ומעלה: מזכים בקבלת קצבת נכות חודשית קבועה.

ועדות רפואיות, שמכונסות על ידי משרד הביטחון, בוחנות תביעות נכות וקובעות אחוזי נכות קבועים או זמניים. ייעוץ משפטי מומחה לפני התקשרות עם קצין התגמולים יכול למנוע טעויות המסכנות את הסיכוי להצלחת התביעה.

תקנה 9 לחוק הנכים מאפשרת לאלו המוכרים כנכי צה"ל לקבל אחוזי נכות מוגדלים. הדבר אפשרי כאשר לקויות פיזיות או נפשיות חדשות, הקשורות לנכויות קיימות. בתביעות אלו יש לבסס קשר בין הנכות החדשה לבין הנכות הקיימת והשירות הצבאי.

אנשים החווים הידרדרות במצבם יכולים להגיש תביעות  על החמרה, הנתמכות בהערכות רפואיות. לתיעוד רפואי רלוונטי יש חשיבות מכרעת לביסוס טענות מהסוג הזה, בין שמדובר בפציעה חדשה או ישנה.

מה כוללות הזכויות של נכי צה"ל?

מלבד פיצויים חד-פעמיים או חודשיים, ניתן לקבל זכויות נוספות כדי לטפל בנכויות גופניות ו/או נפשיות:

 • טיפול רפואי מלא לבעלי אחוזי נכות של 20% ומעלה, הכולל תרופות, אשפוזים, בדיקות, טיפולים ופיזיותרפיה.
 • נגישות לטיפול רפואי דרך קופת החולים לבעלי אחוזי נכות מתחת ל-20%.
 • מתן טיפול רפואי במהלך הליך בירור התביעות.

מימוש זכויות של נכי צה"ל: כך תקבלו את מה שמגיע לכם

חשוב לדעת מי מוכר כנכה צה"ל כדי לקבל את הפיצויים המגיעים לכם. באופן כללי, אם חוויתם פגיעה גופנית ו/או נפשית במהלך השירות, ובגלל השירות, אתם זכאיים לקבל אחוזי נכות מטעם משרד הביטחון. הגשת תביעה אצל קצין התגמולים, ביצוע בדיקות של מומחים מטעם משרד הביטחון ומעמד בפני ועדה רפואית מסתכמים בסופו של דבר בקבלת אחוזי נכות.

אחוזי נכות נמוכים אינם מזכים בדבר, ולכן חשוב להוכיח שהפגיעה שחוויתם מצדיקה אחוזי נכות ופיצויים נלווים. כדי לעשות זאת, חשוב שיהיה לכם ייצוג משפטי מקצועי; במשרד עורכי דין ידידיה בלומהוף תוכלו ליהנות מייצוג מקצועי ואדיב לאורך כל הדרך. משרדנו מספק ייצוג בתביעות חדשות ובערעורים נגד משרד הביטחון, כולל תביעות נגד צה"ל.

עורכי הדין המקצועיים שלנו מתמחים באופן בלעדי בטיפול בתיקי תביעה נגד משרד הביטחון. בנוסף, משרדנו הוקם על ידי עו"ד ידידיה בלומהוף, אשר חווה פגיעה גופנית במהלך שירותו וכיום מקדיש את זמנו למימוש זכויות של נפגעים אחרים. 

אם חוויתם פגיעה במהלך השירות שלכם, חשוב שתקבלו את הזכויות המגיעות לכם על פי חוק. אנחנו כאן עבורכם בכל עת, ונשמח לספק לכם ייצוג וליווי לאורך כל הדרך. ניתן לפנות אלינו בכל עת וליהנות משירות מקצועי וייצוג של מומחים בתחום אשר יילחמו על הזכויות שלכם, עד למימושן.

חיפוש

עו"ד ידידיה בלומהוף

תביעות משרד הביטחון, ידידיה בלומהוף, עו"ד

מאמרים אחרונים

נחבלת או חלית במהלך השירות?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכי אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

לבדיקת זכאות מהירה בחינם >>

עקבו אחרינו בפייסבוק

"נלחמים עבורך" - בדיקת זכאות בחינם

חיילים , שוטרים או בוגרי שירות ביטחוני אחר ונחבלתם או חליתם במהלך השירות?

יתכן ואתם זכאים להכרה כנכה אגף שיקום – משרד הביטחון, לקבל תגמולים והטבות בהתאם.

דילוג לתוכן