רווחה לנכי צה"ל | תגמולים והטבות | עורך דין משרד הביטחון | תביעות משרד הביטחון

רווחה – תגמולים והטבות

רווחה

תעודת נכה צה"ל 

תעודת היכר לנכה (או "תעודת נכה") הנה תעודה המזהה את בעליה כמי שהוכר על פי חוק כנכה צה"ל.
תעודת ההיכר תכיל את הנתונים הבאים – שם משפחה, שם פרטי, מספר תעודת זהות, מספר תיק, תוקף התעודה, תמונת הנכה, סמל מדינת ישראל וסמל נכים.
הטופס לצורך הנפקת תעודת היכר יישלח על ידי היחידה לתביעות וקביעת זכאות באמצעות הדואר, ביחד עם ההחלטה להכרה. את הטופס יש להחזיר לכתובת מחוז השיקום בו מטופל הנכה.
הזכאות לתעודת נכה הנה כמפורט בהוראת האגף.

זכאות לפטור מתור ומתשלום מלווה

לפי תקנות להתאמות נגישות לשירות התשע"ג-2013 ,סעיפים 14-13 ,ציון הזכאות לפטור מתור ומתשלום מלווה היא לנכה צה"ל, המוכר בגין סעיף נפש (70 )ו/או פגוע ראש 12,10 (באחוז נכות) מצטבר לנפש ולראש העולה על %50. כל מי שלדעתו קיימת לו זכאות ומחזיק בתעודה ישנה, מוזמן לפנות למחוז המטפל לבירור זכאות.

הנפקת תעודה חדשה (אבדן/גנבה/בלאי או שינוי בפרטים אישיים)

במקרים של אבדן או גנבה של התעודה, נכה המבקש הנפקה חוזרת של תעודת ההיכר, יידרש לצרף אישור משטרת ישראל על הגשת תלונה על אבדן/גנבת התעודה. במקרים של בלאי או השחתה של התעודה או עקב שינוי פרטים -נכה המבקש הנפקת תעודת היכר חדשה, יצרף לבקשתו את התעודה הנמצאת ברשותו.

עדכון פרטים אישיים

הודעה על שינוי מצב משפחתי ו/או שינוי כתובת ו/או אשפוז ממושך 

כחלק משמירת הקשר עם הנכה יש חשיבות לקיומם של נתונים עדכניים על מצבו המשפחתי ועל כתובתו המעודכנת של הזכאי בכל עת. לכן, חלה חובה על הזכאי לעדכן את אגף השיקום בכל שינוי במצבו המשפחתי, בכתובתו וכדומה. חשיבות עדכון המידע נובעת גם מכך שהיא משפיעה על זכויות ולמניעת תשלומי יתר/חסר.
כל הודעה על שינוי תעשה באמצעות טופס הודעה על שינוי מצב משפחתי ו-או שינוי כתובת ובצירוף מסמך המעיד על השינוי (העתק מספח תעודת זהות, תעודת לידה, תעודת נישואין וכד').

עדכון פרטי חשבון בנק 

עפ"י חוק הנכים, ניתן להעביר תגמוליו של נכה אך ורק לחשבון בנק על שם הנכה.
לכן לצורך העברת התגמולים והתשלומים על הנכה להעביר לאגף השיקום פרטי חשבון בנק על שם נכה.

בכל שינוי של חשבון בנק יש להודיע באופן מידי למחוז השיקום המטפל וזאת באמצעות טופס בקשה לעדכון פרטי חשבון בנק. חתום על ידי הזכאי והבנק.

לחלופין, ניתן לצרף לטופס העתק מהמחאה (צ'ק), המעידים על כך שהחשבון על שם הזכאי. לא ניתן ליפות כוחו של אדם לשנות בעבור הנכה את חשבון הבנק אליו מועברים תגמוליו. את המסמכים יש להעביר לעובד הרווחה במחוז השיקום המטפל.

* ניתן להגיש בקשה לעדכון פרטי חשבון בנק באמצעות האזור האישי באתר האינטרנט.

אישור חיים למתגוררים בחו"ל

חובה על זכאי המתגורר דרך קבע בחו"ל להודיע על כך בכתב לעובד הרווחה במחוז השיקום אליו שייך.
על הזכאי להעביר מידי שנה טופס הצהרת חיים (בנוסח המצורף בהוראה מס' 25.80), מאושרת על ידי הנציגות הישראלית או על ידי נוטריון. "הצהרת חיים" מעודכנת מהווה תנאי להמשך ביצוע התשלומים.
במידה והזכאי לא יעביר הצהרת חיים במועד, יופסקו תשלומי התגמולים וההטבות. עם קבלת הצהרת חיים מהזכאי, יחודשו התשלומים להם זכאי מהמועד בו הם הופסקו.
נכה המתגורר בחו"ל יהיה זכאי אך ורק לתשלומים ולהטבות כמפורט בהוראת האגף מס' 25.80.

נחבלת או חלית במהלך השירות?​

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכי אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון כאן לשירותך.

תגמולים עבור רווחה

תגמול בסיסי

תגמול רווחה עבור אחוזי נכות 

נכה בדרגות נכות %20 ומעלה שהגיש תביעה לראשונה החל מ- 1996/01/01, ונכה בדרגות נכות %19%-10 שהגיש לראשונה תביעה לפני המועד האמור – זכאי לתגמול חודשי. גובה התגמול לנכה נקבע בהתאם לדרגת נכותו והנו צמוד למדד השכר בסקטור הציבורי-קהילתי במשק ומשולם כמתחייב על פי החוק.

תוספת תגמול רווחה עבור נכות מיוחדת (%100) 

נכה שנקבעה לו דרגת נכות מיוחדת (%100 ) + יקבל תוספת של %40 לתגמול הקבוע לנכה בדרגת %100.

תגמול רווחה נוסף לנכה מתבגר 

נכה, שמלאו לו 55 שנים, והוא לא מקבל תגמול מיוחד או תגמול נצרך, זכאי לתוספת תגמול. גובה התוספת מחושב באחוזים מהתגמול המשולם לנכה בדרגת %100, כאשר התוספת גדלה בהתאם לאחוזי הנכות וגיל הנכה – כמפורט בהוראת האגף.

תוספת רווחה לנכה שהגיע לגיל פרישה

נכה, בהגיעו לגיל 67 ,ונכה (אישה) בהגיעה לגיל 62, זכאים לתוספת של %10 על התגמול, מגובה התגמול הבסיסי על פי אחוזי נכותם (מוטמע בשורת סכום התגמול בתלוש).

תגמול מחייה

תגמול נצרך

תגמול זה ניתן למי שעומד בכל התנאים המצטברים שלהלן, וזאת במקום התגמול הבסיסי:
   (א) דרגת נכות %50 ומעלה

   (ב) קביעה רפואית כי הנכה אינו מסוגל לעבוד בשל נכותו המוכרת.

   (ג) קביעה כי אין סיכוי נראה לעין שאפשר יהיה לשקמו אי פעם. 

   (ד) קביעה כי אין לנכה הכנסה כדי מחייה, כהגדרתה בחוק (מבחן ההכנסות).

תוספת פרישה מוקדמת

תוספת לתגמול הבסיסי ניתנת למי שעומד בכל התנאים המצטברים שלהלן; גובה התוספת נקבע לפי גילו של הנכה (במועד הפרישה/ במועד הגשת הבקשה). ככל שהוא קרוב יותר לגיל הפרישה החוקי, התוספת קטנה: 

(א) דרגת נכות %50 ומעלה. 

(ב) גיל 50 שנה או יותר )ולא יותר מגיל הפרישה החוקי.

(ג) הוכחה כי הנכה פרש כליל מעבודתו או ממשלח ידו. 

(ד) קביעה רפואית כי הנכה אינו מסוגל לעבוד בעבודה כלשהי או לעסוק במשלח יד כלשהו עקב נכותו. 

(ה) הכנסת הנכה מכל מקור שהוא אינה עולה על פעמיים השכר הממוצע במשק אם הוא רווק. או, על 3 פעמים השכר הממוצע במשק אם הוא בעל משפחה.

תגמול מיוחד עקב פרישה מוקדמת 

תוספת פרישה מוקדמת הניתנת מכוח הוראות אגף השיקום 01.85 ו-02.85 מעבר לקבוע בדין למי שאינו עומד בתנאים הקבועים בסעיף 7ד לחוק, ובלבד שעומד בתנאים המצטברים שלהלן:

(א) דרגת נכות %49%-35 (בכל סוגי הפגימות) או %49%-20 בשל פגימת נפש/ראש. 

(ב) גיל 50 שנה או יותר. 

(ג) הוכחה כי הנכה פרש כליל מעבודתו או ממשלח ידו. 

(ד) קביעה רפואית כי הנכה אינו מסוגל לעבוד בעבודה כלשהי או לעסוק במשלח יד כלשהו עקב נכותו. 

(ה) הכנסת הנכה מכל מקור שהוא אינה עולה על פעמיים השכר הממוצע במשק אם הוא רווק. או, על 3 פעמים השכר הממוצע במשק אם הוא בעל משפחה.

תגמול רווחה מיוחד לנכים 

תגמול מיוחד ניתן לנכה שעומד בתנאים המצטברים שלהלן:

(א) דרגת נכות %49%-20 בשל פגימת נפש/ראש.

(ב) קביעה רפואית כי הנכה אינו מסוגל לעבוד בשל נכותו המוכרת. 

(ג) קביעה כי אין סיכוי נראה לעין שאפשר יהיה לשקמו אי פעם. 

(ד) קביעה כי אין לנכה הכנסה כדי מחייה (מבחן ההכנסות).

תגמול טיפול רפואי 

נכה הזכאי לתגמול חודשי, שקצין התגמולים קבע כי הוא מובטל מעבודה בשל צורך רפואי, ושלא קיבל שכר או פיצוי בגין יום זה (אישור הצורך הרפואי נקבע ע"י הרופא המחוזי) – זכאי לתגמול טיפולרפואי (תט"ר). שיעורו של התט"ר לנכה, הוא על פי לוח תשלום תגמולים באגף השיקום, או עפ"י הכנסה, כמתחייב על פי החוק והתקנות. 

את הבקשה לקבלת התגמול עבור תקופת הטיפול הרפואי בה לא היה הנכה מסוגל להשתכר למחייתו עקב נכותו המוכרת, עליו להגיש במרפאת השיקום המחוזית בתכוף להזדקקותו לטיפול הרפואי האמור.
לנכה המקבל בתקנות טיפול רפואי, ינוכה באופן אוטומטי מס בריאות ממלכתי, וזאת בתנאי שאין מנכים ממנו מס ממקור אחר, בגין קצבאות או מעביד.
קצין התגמולים רשאי לאשר תט"ר גם לתובע בזמן הליך בירור תביעתו, אם היה לו יסוד סביר להניח שהתביעה תוכר.

תגמול חסר פרנסה

נכה הזכאי לתגמול חודשי, המועמד להשמה בהתאם להחלטת המחוז, שנרשם כמועמד לסידור בעבודה בלשכת השיקום ולא סירב להצעות עבודה – זכאי לתשלום תגמול כמחוסר פרנסה בהתאם לקריטריונים המפורטים בהוראות האגף.

מענק רווחה חד-פעמי נכות %19%-10

נכה שהגיש לראשונה תביעה להכרת זכות כנכה החל מ-1996.1.1, ודרגת נכותו הקבועה היא בין %10 ל- %19 ,יהיה זכאי לקבל מענק חד-פעמי במקום התגמולים החודשיים וההטבות. קצין התגמולים רשאי להורות על תשלום מקדמה על חשבון המענק – לנכה שנקבעה לו דרגת נכות זמנית.

תשלום תוספת מימון צרכים מיוחדים

"תוספת למימון צרכים מיוחדים" הנובעים מהנכות, תשולם לנכה על פי תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים), התשס"ג 2003.
התוספת תשולם לנכה לפי דרגת נכותו המוכרת, גילו ומצבו המשפחתי, כמפורט בהוראת האגף.
יש להקפיד על דיווח בגין שינוי במצב משפחתי או כל שינוי אחר, העלול להשפיע על תשלום תוספת זו.

קריטריונים לתוספת תשלום רווחה לאישה נכה

אישה נכה בהריון ולאחר לידה בדרגת נכות %100%-20 ,וכן בדרגת נכות %19%-10 על סעיפים לוקומוטוריים – זכאית ל"תוספת למימון צרכים מיוחדים" לתקופה של שלושה חודשים אחרונים להריון ושישה חודשים לאחר הלידה. זאת בכפוף לקריטריונים שבהוראה, וכמפורט בנספח ד' להוראה.

נכה המנהלת משק בית עצמאי

אישה נכה רווקה בדרגת נכות %49%-25 ,המנהלת משק בית עצמאי תיפנה למחוז המטפל, בצירוף חוזה שכירות דירה על שמה, או הסכם רכישת דירה על שמה. גובה התשלום הנו כמפורט בנספח א' להוראה, ובכפוף לקריטריונים בהוראה.

תגמולים לבן משפחה של נכה צה"ל שנפטר

לפי חוק הנכים נפטר נכה שהיה זכאי לתגמולים בשעת פטירתו, ולפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י-1950 אין משלמים אחרי פטירתו תגמולים, יוסיפו לשלם את התגמול על פי חוק בשיעור שהיה משולם אותה שעה לנכה עד תום 36 חודש מסוף החודש שבו אירעה הפטירה. התשלום יועבר לידי בן המשפחה שהורה עליו הנכה בכתב לקצין התגמולים,. באין הוראה – לידי בן זוגו, ובאין בן זוג לידי בן המשפחה שהורה עליו קצין התגמולים.

נפטר נכה שערב פטירתו הייתה דרגת נכותו %50 או יותר והיה אותה שעה נצרך, ישולמו לבן זוגו בתום התקופה המפורטת לעיל תגמולים בשיעור המשולם לאלמנה ללא ילדים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה. התשלום ניתן בתנאי שלאלמנה אין הכנסה כדי מחייה.

נכה שהיה זכאי לתגמולים בשעת פטירתו, וערב פטירתו היה בעל דרגת נכות מיוחדת גם אם לא היה נצרך, או שדרגת נכותו הייתה %90 או יותר עקב פגיעה בראש מסוג שנקבע לענין זה בתקנות והיה אותה שעה נצרך, רואים אותו כחייל שנספה במערכה כאמור בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה.

לפי הוראת אגף משפחות והנצחה מס' 01.21 נכה שנפטר שלא עקב נכותו ושדרגת נכותו הייתה %50 ויותר עקב חבלה בפעילות מבצעית, אלמנתו תהיה זכאית, לפנים משורת הדין לתגמול כשל אלמנת צה"ל, ללא יתר הזכויות. זאת בניכוי קצבת שארים המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי.
הערה: לפני קבלת ההחלטה בדבר פנייה לאגף משפחות הנצחה ומורשת, מומלץ לפנות לשני האגפים לקבלת מידע על התגמול הצפוי.

Search

עו"ד ידידיה בלומהוף

תביעות משרד הביטחון, ידידיה בלומהוף, עו"ד

מאמרים אחרונים

נחבלת או חלית במהלך השירות?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכי אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

לבדיקת זכאות מהירה בחינם >>

עקבו אחרינו בפייסבוק

"נלחמים עבורך" - בדיקת זכאות בחינם

חיילים , שוטרים או בוגרי שירות ביטחוני אחר ונחבלתם או חליתם במהלך השירות?

יתכן ואתם זכאים להכרה כנכה אגף שיקום – משרד הביטחון, לקבל תגמולים והטבות בהתאם.

דילוג לתוכן