ועדה רפואית במשרד הביטחון | קביעת אחוזי נכות | עורך דין משרד הביטחון

ועדה רפואית במשרד הביטחון: איך היא מתנהלת ואיך ניתן לעבור אותה בהצלחה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב linkedin
ועדה רפואית במשרד הביטחון אשר דנה באחוזי הנכות של התובע יש השלכות ומשמעויות רבות. ישנה חשיבות עליונה להכיר היטב את ההליך עצמו כדי להגיע בצורה הטובה ביותר, כשאתם מוכנים לוועדה והכל לצורך מיצוי הזכויות. מאמר זה יעסוק באופן התנהלות הוועדה הרפואית במשרד הביטחון, איך היא למעשה קובעת את אחוז הנכות ואיך עושים את זאת בצורה הטובה ביותר.
וועדה רפואית במשרד הביטחון - שירותים רפואיים

תוכן עניינים

ועדה רפואית במשרד הביטחון

לאחר שמשרד הביטחון לקח אחריות והכיר בקשר הסיבתי בין החבלה / מחלה לשירות הצבאי או הביטחוני, יזומן התובע לוועדה רפואית אשר תקבע את אחוז הנכות. לוועדה הרפואית יש כללים והנהלים שהם צריכים לעבוד לפיהן. הרופא שיבדוק את התובע בוועדה חייב להיות רופא שתחום התמחותו רלוונטי לסוג הנכות.

התובע יקבל הודעת זימון בדואר ובסמס, במכתב הזימון משרד הביטחון יציין את מועד הוועדה, מקום הוועדה ומה נדרש התובע להביא איתו לבדיקה.

כיוון שאחוז הנכות הוא זה שיקבע את גובה הפיצוי וההטבות שתקבלו, חשוב שהוועדה תעשה על הצד הטוב היותר והרופאים יצליחו בפרק זמן הקצר של הוועדה להבין היטב את המצב הרפואי והמגבלות עקב כך. לכן, כמה ימים לפני הוועדה הרפואית חשוב מאוד להכין את המסמכים הרפואיים, להכין את צילומי ההדמיה, המלצות מרופאים, דוח טיפולים, ולהכין רשימה של דברים שמפריעים לכם ביומיום עקב הנכות כדי שתגידו אותם בוועדה.

התובע יכול להגיע לבד לוועדה הרפואית והוא יכול להיות מיוצג ע"י עורך דין אשר יכנס איתו יחד לחדר הוועדה.

ועדה הרפואית במשרד הביטחון : איך מתנהלת הוועדה

שלב א: הצגת טיעוני הנבדק

בחלק זה תינתן לך האפשרות להציג את כל טיעונך בהרחבה (בעצמך או על ידי בא כוחך או מי מטעמך שעשוי לתרום לדיון בוועדה). כמו כן באפשרותך להגיש לעיון הוועדה כל מסמך רפואי או חוות דעת, אשר יתועדו בפרוטוקול הוועדה.
בסיום חלק זה תידרש, לאחר עיון בפרוטוקול הוועדה, לאשר בחתימתך כי אלו כל הטיעונים שהוצגו על ידך בפני הוועדה.

שלב ב: בדיקה רפואית גופנית/נפשית

כחלק מהליך הוועדה, מתבצעת בדיקה רפואית גופנית/נפשית. בשלב זה כל נבדק רשאי לבקש הימצאות של מלווה מטעמו בעת הבדיקה, פרט למקרים חריגים, בהם הוועדה מונעת זו משיקולים מקצועיים. כמו כן, הוועדה תעיין במסמכים הרפואיים ובבדיקות עזר שהונחו בפניה.

שלב ג: דיון

בשלב זה יתקיים דיון של חברי הוועדה, אשר מבוסס על החומר הרפואי אשר עמד בפניה ועל יסוד בדיקתך. הדיון יתקיים ללא נוכחותך. דיון הוועדה יתועד בצורה ברורה בפרוטוקול הוועדה וכן התייחסות הוועדה לכל הממצאים הרפואיים שהוצגו בפניה. זאת לרבות חוות דעת, בדיקות רפואיות, בדיקות הדמיה וכדומה.
הוועדה הרפואית מוסמכת לקבוע את דרגת נכותך רק בקשר לפציעה, או למחלה, שקצין התגמולים הכיר בה כי נגרמה או הוחמרה בזמן ועקב השירות הצבאי .

שלב ד: החלטת הוועדה

החלטת הוועדה תתקבל על סמך שיקולים רפואיים מקצועיים ובלתי תלויים. נימוקי הוועדה יתועדו בפרוטוקול הוועדה וכן ירשמו בטבלת סעיפי המבחן. טבלת סעיפי המבחן תכלול את כל הפגימות שנדונו בוועדה בהתאמה לסעיפי המבחן שבספר התקנות ואחוזי הנכות שלצידם. כמו כן יירשם תוקף הנכות (זמנית או צמיתה).

אופן חישוב דרגת הנכות – דרגת הנכות הכוללת בגין כלל הפגימות תחושב בשיטת השקלול, המבוססת על העיקרון שהבריאות השלמה מוגדרת כ-100% ודרגת הנכות מבטאת את האחוזים שהופחתו מהבריאות השלמה. לטבלת חישוב אחוזי הנכות לחצו כאן.

חתימת הפרוטוקול – פרוטוקול הוועדה ייחתם על ידי כל חברי הוועדה.

בקרה ואשרור – לאחר חתימת הפרוטוקול, הפרוטוקול מועבר ליושב ראש הוועדה לצורך בקרה ואשרור ההחלטה.

כחלק מתהליך שיפור השירות, בצאתך מהוועדה תתבקש למלא משוב אנונימי, אודות הליך הוועדה.

שלב ה: הוצאת החלטה ע"י קצין התגמולים

עם סיום הליך הוועדה, מועבר הפרוטוקול לקצין התגמולים לצורך הוצאת החלטה לנבדק. הודעה על העברת התיק לקצין התגמולים תשלח לנבדק באמצעות מסרון.

במקרים מסוימים דיון הוועדה לא מסתיים במושב ראשון ויתכנו מקרים בהם נדרשת הוועדה לבדיקות עזר נוספות ו/או לקבלת מידע נוסף. במקרים אלו ולאחר שיתקבל המידע הנדרש, תתכנס הוועדה לדיון נוסף לצורך סיכום וקבלת החלטה. אם יבחר הנבדק שלא להופיע בפני הוועדה, רשאית הוועדה לסכם החלטתה ללא נוכחותו.

 

ערעור על הוועדה הרפואית במשרד הביטחון

כאשר הנכה סבור שגובה הנכות שנקבעה לו בוועדה הרפואית אינה משקפת באופן נכון את מצבו הרפואי, באפשרותו להגיש ערעור בפני הוועדה הרפואית העליונה. בסמכות הוועדה הרפואית עליונה לקבל את הערעור ולעלות את גובה הנכות, לדחות את הערעור ולהשאיר את הנכות כפי שנקבע בוועדה המחוזית, ואפילו לקבוע אחוז נכות נכון יותר במידה והיא תתרשם שטעתה הוועדה המחוזית והמצב הרפואי טוב יותר מכפי שחשבו.

 

על החלטת הוועדה העליונה לא ניתן לערער, אלא רק בפני בית המשפט המחוזי ורק על סוגיה משפטית. ניתן לקרוא בהרחבה נושא זה בליינק: ערעור על החלטת הוועדה הרפואית במשרד הביטחון 

סובל/ת מפציעה או ממחלה שאירעה לך עקב השירות ?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכה אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

ליווי של עורך דין בוועדה של משרד הביטחון

עורך דין שמתמחה בתביעות נגד משרד הביטחון ידע להכין את התובע לוועדה הרפואית בצורה האופטימלית. עורך-דין ידע להפנות את התובע לבדיקות הרפואיות הנכונות ובזמנים הנכונים, והכל בכדי שהוועדה הרפואית של משרד הביטחון תתרשם בצורה המיטבית ביותר לעניין מצבו הרפואי. צריך להבין, הוועדה הרפואית היא זו שתוביל את הנכה התובע לקבל או לא לקבל פיצוי כספי.  כמו כן הוועדה תקבע כמה התובע יקבל פיצוי/ גמלה והטבות בכך שתקבע את גובה אחוז הנכות. לווי נכון ומקצועי, ימנע ערעורים לערכאות נוספות ויוביל למיצוי זכויות. עורך דין משרד הביטחון מכיר היטב את הוועדות הרפואיות, יודע להשרות ביטחון בפני הלקוח בשלבים המקדימים לוועדה, בוועדה הרפואית עצמה, בקבלת החלטת הוועדה ובערעור עליה במידת הצורך.

ועדה רפואית במשרד הביטחון – סיכום

הוועדה הרפואית במשרד הביטחון הוא שלב משמעותי ביותר בתביעה. שלב שיקבע את גבוה המחויבות של אגף השיקום במשרד הביטחון  לטיפול הרפואי, לשיקום, להטבות, לגמלאות וכיוצ"ב. הוועדה הרפואית מתנהלת וקובעת את אחוז הנכות על-פי התקנות והפסיקה המשפטית. ככל שהוועדה הרפואית תתרשם שמצבו של התובע קשה יותר, כך גם סעיף הליקוי שיקבע עבורו יהיה גבוה יותר. הוועדה הרפואית אורכת זמן קצר מאוד ולכן חשוב להגיע מוכנים ומצוידים במסמכים ובטיעונים הרלוונטיים, רק כך רופאי הוועדה יכלו לקבל את תמונת המצב האמיתית ולקבוע אחוז נכות מתאים. במידה ונפל פגם בהליך או שהועדה הרפואית התרשמה באופן שגוי במצבו של התובע, ניתן להגיש ערעור בפני הוועדה העליונה.

יש לכם ועדה רפואית במשרד הביטחון?

אתם מוזמנים להשאיר הודעה ועורך דין לתביעות משרד הביטחון ייצור איתכם קשר בהקדם

משרד עו"ד ידידיה בלומהוף - תביעות נגד משרד הביטחון

עורך דין תביעות משרד הביטחון ידידיה בלומהוף הינו הבעלים של משרד עורכי דין ידידיה בלומהוף אשר מתמחה באופן בלעדי בתביעות משרד הביטחון. המשרד שלנו זכה להיות המשרד המוביל אשר מייצג את הלוחמים של היחידות המיוחדות.
משרדנו גאה לייצג בכבוד את אותם חיילים / אנשי כוחות הביטחון אשר נפגעו כתוצאה משירותם על הגנת המולדת.

עורך דין משרד הביטחון ידידיה בלומהוף

מעוניין/ת בייצוג בפני הוועדה הרפואית של משרד הביטחון?

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם
דילוג לתוכן